Betaalbatch aangeboden

17 November 2017

Op 17 november 2017 heeft het H10 Inkoopbureau de betaalbatch aangeboden aan de H10 gemeenten. De uitbetaling van de facturen voor cliënten die volgens het woonplaatsbeginsel in de H10 gemeenten wonen, wordt binnen 5 werkdagen na heden, door de H10 gemeenten verzorgd.

Nieuwe werkwijze per 1-1-2018

15 November 2017

Vanaf 2018 zal er een en ander veranderen in het berichtenverkeer tussen jeugdhulpaanbieders en gemeenten/H10 Inkoopbureau. Wij willen u bij deze inlichten over deze veranderingen en wat ze voor u betekenen. Dit geldt voor toewijzingen die gedaan worden na 1 januari 2018 en betreft dus nieuwe zorgaanvragen vanaf 1 januari 2018. Daarnaast wordt ingegaan op de omzetting van de toewijzingen die in 2017 of eerder zijn afgegeven.

Deze toelichting geldt alleen voor jeugdhulpaanbieders die per 1 januari 2018 een nieuw contract van H10 hebben gekregen.

Nieuwe toewijzingen
Met ingang van 01-01-2018 maken wij gebruik van de landelijke productcodes. Hiermee vervallen de huidige toewijzingscodes (in gebruik t/m 31-12-2017). Wij vragen u daarom om vanaf 01 januari 2018 een verzoek om toewijzing (JW315) te sturen met een productcode uit de nieuwe productcodetabel. Is de gemeente de verwijzer, dan krijgt u hetzij een specifieke productcode in combinatie met de productcategorie, hetzij een productcategorie met dummycode (voorbeeld: 54 met 54000) in de JW301 (toewijzingsbericht). Ons berichtenverkeer vereist dat in het toewijzingsbericht de productcode is opgenomen. In sommige gevallen is het voor de gemeente niet mogelijk om het juiste product toe te wijzen, daarom wordt gebruik gemaakt van een dummycode. Dit laatste heeft mogelijk gevolgen voor u, kijk goed naar wat u dan moet doen binnen uw geautomatiseerde systeem.

Bestaande toewijzingen
Voor de cliënten die u reeds heeft aangemeld vóór 1 december 2017 met een begindatum in de JW315 voor 31-12-2017 en waarvan de bestaande beschikking doorloopt in 2018, versturen wij begin januari 2018 een nieuwe toewijzing (JW301) met de juiste productcategorie (in een aantal gevallen op productcode bijvoorbeeld 54001 basis GGZ). We kunnen helaas niet voor alle jeugdhulpaanbieders de juiste productcode toepassen voor de omzetting van de oude toewijzingen, omdat wij deze niet in alle gevallen weten doordat er tot dusver niet op deze toewijzingen is gedeclareerd.  Daarnaast trekken wij de oude JW301 (met de oude code) in per 31-12-2017. De bestaande toewijzing wordt dus hard afgesloten.

Om deze wijziging van productcodes en omzetting van oude naar nieuwe toewijzingen te kunnen uitvoeren, is er vanaf 1 december 2017 tot 31 december 2017 een freeze periode voor aanlevering van de verzoeken om toewijzing (JW315). Wij zullen eventuele verzoeken om toewijzing die u in deze periode verstuurt, niet verwerken.

Dit is mede de reden waarom wij u onlangs hebben gevraagd zo spoedig mogelijk eventuele achterstand in verzoeken om toewijzing van vóór 01-10-2017 in te halen.  Wij willen december 2017 ook gebruiken om alle oude openstaande verzoeken om toewijzingen te verwerken. U krijgt in december dus wel toewijzingen van eerder dan 1 december 2017 ingediende verzoeken om toewijzingen. Hiermee creëren wij voor u bij de omzetting van toewijzingscodes 2017 naar productcategorieën 2018 een zo volledig mogelijke omzetting.

Vanaf 2-1-2018 kunt u nieuwe verzoeken om toewijzingen sturen voor het jaar 2018. Ook kunt u dan eventueel nog verzoeken om toewijzing insturen die betrekking hebben op 2017. Houdt u er rekening mee dat de afhandeling van verzoeken om toewijzing met begindatum vóór 1-1-2018 langer duurt. Een toewijzing die begint in 2017 en eindigt na 31-12-2017 wordt namelijk vanaf 1-1-2018 opgesplitst in 2 toewijzingen:

 • Een toewijzing t/m 31-12-2017 met de oude code
 • Een toewijzing vanaf 1-1-2018 met de nieuwe code

De gemeente zal – in verband met een freeze periode – tussen 2 januari en 12 januari 2018 geen toewijzingen afgeven die een begindatum hebben in 2017. Deze toewijzingen worden na 12 januari 2018 afgegeven. Toewijzingen met een begindatum in 2018 kunnen wel door de gemeenten worden verwerkt. Deze hebben namelijk geen invloed op de omzetting van toewijzingen per 31-12-2017 naar 1-1-2018.

 

Belangrijke stappen nieuwe werkwijze

De volgende stappen zulle wij uitvoeren:

 1. Alle bestaande toewijzingen die doorlopen in 2018 worden in de gemeentelijke administraties afgesloten per 31-12-2017, hiervan krijgt u een intrekkingsbericht (JW301 met einddatum);
 2. U krijgt een nieuwe toewijzing op productcategorie basis met dummy code, u dient de bestaande producten voor 1 januari 2018 in uw systemen zelf om te zetten naar de nieuwe productcode. Hiervoor kunt u de was-wordt-lijst gebruiken
 3. De was-wordt lijst wordt op onze website gepubliceerd rond 15 november 2017. Hieruit kunt u de informatie halen om in uw systeem te verwerken. Daarnaast zal de productenlijst 2018 worden gepubliceerd op de website van het H10 Inkoopbureau;

Wat verwachten we van u:

 1. dat u bij bent met het aanvragen van alle toewijzingen voor jeugdhulp 2017 middels de JW315;
 2. dat u zoveel als mogelijk alle facturen tot dusver (JW303D) heeft verstuurd;

 

Afwikkeling DBC’s (dit geldt voor de GGZ-jeugdhulpaanbieders in de regio H10)

Per 31-12-2017 vervalt de DBC-systematiek zoals u het afgelopen jaar bent geïnformeerd door uw brancheorganisatie en de VNG.
U bent op dit moment GGZ-aanbieder in de regio H10. In deze regio heeft een aanbesteding voor het jaar 2018 plaatsgevonden. Wij hebben u nog niet geïnformeerd over hoe de regio H10 omgaat met het verdwijnen van de DBC.  Er zijn twee mogelijkheden:

U wordt gecontracteerd per 1-1-2018

 • De bestaande doorlopende DBC’s worden omgezet naar de nieuwe categorie 54 middels een JW301.
 • De bestaande DBC’s worden ingetrokken per 31-12-2017
 • U hoeft daar niets voor te doen
 • U ontvangt van ons uiterlijk 15 januari een nieuwe JW301
 • U factureert vanaf 1-1-2018 middels de JW303 systematiek, dit is essentieel omdat de JW321 met een datum na 31-12-2017 automatisch wordt afgekeurd binnen het JW-berichtenverkeer.

U wordt niet gecontracteerd per 1-1-2018 (niet gegund of niet ingeschreven)

 • De bestaande doorlopende DBC’s worden niet omgezet.
 • De bestaande DBC’s worden ingetrokken per 31-12-2017
 • U hoeft daar niets voor te doen.
 • U ontvangt van ons uiterlijk 15 januari een intrekkingsbericht (JW301 met einddatum).

Verantwoordings- en controleprotocol 2017

12 July 2017

Op 10 juli jl. hebben de 10 gemeenten die aangesloten zijn bij het H10 Inkoopbureau het verantwoordings- en controleprotocol 2017 vastgesteld. Iedere gecontracteerde zorgaanbieder is hierover schriftelijk geïnformeerd.

Het protocol verplicht iedere zorgaanbieder die een geschatte jaaromzet (exclusief LTA) heeft van € 250.000 of meer binnen de regio waar het H10 Inkoopbureau voor werkt om uiterlijk 31 december 2017 een controleverklaring te overleggen. De periode van controle betreft de periode 1 oktober 2016 t/m 30 september 2017.

Het protocol, de FAQ en de standaardverklaring vindt u hier.

Slechts onder strikte voorwaarden kunt u gebruik maken van het landelijke protocol. Hieraan zijn extra voorwaarden verbonden zoals een afwijkende uiterste aanleverdatum (1 februari 2018), toevoeging bepalingen NHC en WNT etc. Indien u gebruik wenst te maken van deze optie dient u dit tijdig te melden aan het H10 Inkoopbureau door middel van deze brief .

 

 

Inkoopbureau gesloten

3 July 2017

Op dinsdag 4 juli is het inkoopbureau voor alle medewerkers gesloten. U kunt ons bereiken via info@h10inkoop.nl of declaraties@h10inkoop.nl.

Nieuwsbericht Overgang berichtenverkeer iJw 2.1

22 May 2017

Overgang berichtenverkeer iJw 2.0 naar iJw 2.1

Sinds 1 januari 2016 maakt het berichtenverkeer binnen de Jeugdwet gebruik van
iJw 2.0. Per 12 juni 2017 wordt iJw2.1 geïmplementeerd.

De impact van deze nieuwe release is beperkt voor jeugdhulpaanbieders en gemeenten. Er zijn weinig inhoudelijke wijzigingen aan de berichten.

Het Zorginstituut en ketenpartijen hebben er voor gekozen om te werken met een “big-bang-scenario” voor de overgang naar iJw 2.1. Alle betrokkenen, ook alle ketenpartners in de H10-regio, zijn gehouden deze implementatiewijze te volgen.

Voor een goede overgang naar het nieuwe berichtenverkeer is het wel noodzakelijk dat u tijdig uw berichten en declaraties indient en dat u zorgt dat er geen declaraties bij u in behandeling blijven staan. Houdt u er rekening mee dat er:

 • beperkt berichtenverkeer mogelijk is in de periode 28 mei t/m 8 juni (13.00 uur)
 • geen berichtenverkeer mogelijk is in de periode van 8 tot met 12 juni a.s.

Landelijke freeze

Om gebroken berichtenparen van de factuur- of declaratieberichten te voorkomen is landelijk een freeze-periode afgesproken. Het is handig om deze landelijke freeze te hanteren.

 • Stuur als zorgaanbieder uiterlijk 28 mei 23.00 uur factuur- of declaratieberichten naar gemeenten. Stuur tussen 28 mei en 12 juni 13.00 uur geen nieuwe declaratie- of factuurberichten.
 • Stuur als gemeente uiterlijk voor 8 juni een retourbericht op alle ontvangen factuur- of declaratieberichten.
 • Stuur als zorgaanbieder pas weer een factuur- of declaratiebericht naar gemeenten vanaf 12 juni 13.00 uur.