Nieuwsberichten 2020-2024

NIEUWSBERICHT 1  – 12 april 2018 – INKOOP JEUGDHULP 2020-2024

De huidige regionale contracten tussen de gemeenten in de regio Haaglanden en jeugdhulpaanbieders zijn verlengd tot en met 31 december 2019. Hoewel de einddatum van deze contracten nog ver weg lijkt is onlangs gestart met het inkoopproces 2020-2014. Met tweewekelijkse nieuwsbrieven zullen we u informeren over de voortgang van dit project.

Inkoop 2020-2024
De 10 samenwerkende gemeenten in de regio Haaglanden hebben besloten tot een gezamenlijke inkoopprocedure Jeugdhulp voor de periode 2020-2024. Dit betreft alle jeugdhulp die in de huidige contracten is opgenomen:

  • JGGZ (basis/specialistisch) en dyslexie
  • Voormalige (J)AWBZ/BPV
  • J&O jeugd en opvoeding
  • Curatieve zorg door kinderartsen

De gecertificeerde instellingen (JbJr) en gesloten jeugdhulp (JeugdzorgPlus) vallen buiten de scope van dit traject. Tevens blijven preventief Jeugdbeleid en andere aanpalende terreinen binnen het sociaal domein de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gemeenten.

Profielen
De huidige contractering is gebaseerd op de zogeheten ‘inspanningsbekostiging’, ook wel PxQ genoemd, waarbij producten worden ingezet en achteraf gedeclareerd en betaald. Vanaf 2020 gaan we over op resultaatsbekostiging en maken hierbij gebruik van een aantal profielen en intensiteiten.

Een aantal andere regio’s (onder andere West-Brabant West, Amsterdam en Friesland) in Nederland werken al met resultaatsbekostiging op basis van profielen. De ervaringen die in deze regio’s zijn opgedaan zullen we betrekken bij ons traject.

Betrekken jeugdhulpaanbieders
Sommige jeugdhulpaanbieders die ook in andere regio’s actief zullen al bekend zijn met het werken in profielen en met resultaatsbekostiging. Voor anderen zal dit een geheel nieuwe werkwijze zijn. We realiseren ons dat de overgang van de huidige inspanningsgerichte wijze van financiering naar resultaatfinanciering een grote impact zal hebben.

Om te leren van de ervaring en inzichten van jeugdhulpaanbieders zijn enkele informatieve bijeenkomsten georganiseerd. Op woensdag 4 april heeft er bijvoorbeeld een brede bijeenkomst plaatsgevonden. Eventuele vervolgbijeenkomsten gedurende het inkooptraject zullen ook in deze nieuwsbrief worden aangekondigd.

Planning
De inkoopstrategie zal voor de zomer aan de 10 gemeenteraden worden voorgelegd. Op dit moment wordt gewerkt aan uitgebreide planning, zodra deze definitief is zullen de belangrijkste data ook in deze nieuwsbrief worden gepubliceerd.

Wat al wel duidelijk is, is dat we zullen werken met een strakke planning. Dit is een bewuste keuze, des te eerder het inkooptraject is afgerond des te meer tijd beschikbaar is voor de implementatie.

Website
Op de website van het H10 Inkoopbureau (www.h10inkoop.nl) zal binnenkort een speciaal sectie worden ingericht over de inkoop 2020-2024. Hier zullen ook alle nieuwsbrieven worden geplaatst.

Nieuwsbericht 1 / 12 april 2018: Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.

====================================================================