Nieuwsberichten 2020-2024

Nieuwsbericht 7: start marktdialogen

Resultaatgerichte inkoop en implementatie jeugdhulp 2020-2024

Start marktdialogen

Vanaf 5 november 2018 is er voor de regio Haaglanden een marktdialoog gestart voor de inkoop van Specialistische en Hoogspecialistische Jeugdhulp voor 2020 – 2024. Binnen de regio is besloten om een resultaatgericht stelsel in te voeren. Deze marktdialoog wordt gehouden in het kader van de invoering van dit resultaatgerichte stelsel. Beoogd wordt middels een open dialoog voldoende informatie te vergaren zodat de H10 gemeenten betrouwbare tarieven vast kunnen stellen, Jeugdhulpaanbieders mee te laten denken over het in te voeren stelsel en een basis te leggen voor een continue dialoog waarin de verdere ontwikkeling van het stelsel vorm kan krijgen.

Als basisinformatie is het Handboek Specialistische Jeugdhulp bekendgemaakt op 5 november. Op 15 november 2018 is ook het Addendum Hoogspecialistische/Hoog complexe Jeugdhulp bij het Handboek Specialistische jeugdhulp bekendgemaakt.

Via deze link [KLIK HIER] komt u terecht op Negometrix waar het handboek en het addendum zijn te raadplegen. Let op dat u, na eenmalige registratie als deelnemer aan de tender, de notificaties aanzet, zodat u een mail ontvangt zodra er sprake is van een wijziging, bericht of document dat geplaatst is op Negometrix.

Kick-off

De kick-off van de marktdialogen op maandag 5 november over resultaatgerichte inkoop en implementatie jeugdhulp 2020-2024 was, met in totaal 100 personen van ruim 70 jeugdhulpaanbieders, druk bezocht. Het programma bestond uit een plenair deel en deeltafels over de hoofdonderwerpen: kosten en kostprijs, operationaliseren van het stelsel/samenwerking en resultaat. De andere hoofdonderwerpen die terugkomen tijdens de marktdialogen zijn plenair kort toegelicht, te weten administratieve organisatie en de verdere ontwikkeling van het stelsel. De deelnemende organisaties varieerden van gecontracteerde grote jeugdhulpaanbieders tot kleine al dan niet vrijgevestigde en niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieders.

Welkom en introductie De directeur van gemeente Westland, Katja van Laarhoven, opende de bijeenkomst en heette iedereen van harte welkom. Er is benadrukt dat jeugdhulpaanbieders een gezamenlijk belang hebben om tot een helpend, uitvoerbaar en betaalbaar stelsel te komen. Hierom is het belangrijk om de komende drie maanden intensief met elkaar de dialoog aan te gaan om op deze manier gezamenlijk nadere voorbereidingen te treffen met betrekking tot de inkoop en implementatie van jeugdhulp. Hierna werd een presentatie gegeven door de programmamanager Inkoop en Implementatie Jeugd 2020-2024, Saskia Kuhlmann, waarin de aanleiding, het proces en de insteek van de marktdialoog nader werden toegelicht. De presentatie die is getoond is te raadplegen via de website van het H10 Inkoopbureau.

Inhoudelijk

Jeugdhulpaanbieders hebben tijdens eerdere bijeenkomsten duidelijk aangegeven dat er een expliciete wens bestaat om mee te denken bij de ontwikkeling van het stelsel. Dit is een van de aanleidingen voor de marktdialogen. Daarnaast is het doel van de marktdialogen om, voor zowel gemeenten als jeugdhulpaanbieders, te komen tot passende tarieven. Met jeugdhulpaanbieders wordt daarom de dialoog gevoerd op basis van de eerste uitwerking van de inkoopstrategie in de vorm van een handboek dat via Negometrix bekend is gemaakt op 5 november. Door deze inhoud te verhelderen, vragen/dilemma’s weg te nemen en een basiscultuur van onderling vertrouwen op te bouwen zullen vanuit de dialoog ‘grijze gebieden’ weggenomen worden. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat de dialoog wordt ingezet om binnen de

gestelde kaders tot een open uitwisseling van kennis en ervaring te komen en dat de dialogen vanuit een oplossingsgericht perspectief worden ingezet. Een randvoorwaarde om te komen tot een naadloze overgang naar het resultaatgericht stelsel per 1 januari 2020 is inzet en tijdsinvestering van alle betrokken partijen.

Tafelgesprekken Om kennis te maken met de werkvorm ‘marktdialogen’ zijn in korte tafelgesprekken alvast drie onderwerpen geïntroduceerd, waarbij deelnemers met elkaar de discussie konden aangaan aan de hand van casuïstiek en input. Aan de hand hiervan konden deelnemers suggesties en bijbehorende oplossingsrichtingen leveren voor de komende marktdialogen.

Tijdens de borrel werd het programma plenair afgesloten door Saskia Kuhlmann, waarbij aan alle deelnemers een korte terugkoppeling werd gegeven van de drie tafelsessies. De programmamanager bedankte alle aanbieders voor hun aanwezigheid en de geleverde input. Nogmaals werd benadrukt dat de medewerking van jeugdhulpaanbieders noodzakelijk is om te komen tot een uitvoerbaar, resultaatgericht stelsel en werden de aanbieders gevraagd om zich aan te melden voor de marktdialoog-sessies.

Hier is gehoor aan gegeven: we zijn verheugd te melden dat de marktdialogen gevoerd zullen worden met een representatieve groep van jeugdhulpaanbieders, verwijzers, lokale teams en “Jong doet mee”.

Borging inkoop-en implementatietraject

De 10 samenwerkende gemeenten hebben begin 2018 Saskia Kuhlmann gevraagd om nader invulling te geven aan de regionale opgave Jeugdhulp 2020-2024 en daarbij leiding te geven aan een regionaal programmateam met hierin de diverse gemeentelijke specialisten.

Als verantwoordelijk programmamanager heeft zij een nieuwe regionale programmastructuur opgezet met projectteamleden, werkgroepen met beleidsadviseurs en managers lokale teams.

Met al deze mensen en door het betrekken van cliëntvertegenwoordiging zoals “Jong doet Mee” en de sociaal adviesraden is gewerkt aan een gedragen regionaal programma.

Twee belangrijke mijlpalen in het programma zijn nu behaald. De inkoopstrategie is door alle tien gemeenteraden vastgesteld en op 5 november zijn de handboeken jeugdhulp bekend gemaakt.

Hiermee start de volgende fase van het programma waarin de marktdialogen centraal staan. In de nieuwe fase gaat Saskia Kuhlmann zich richten op nieuwe trajecten. De aansturing van het programma wordt per 19 november overgedragen aan Mirjam Turksma. Zij is als waarnemer reeds bekend met het programma en onder haar leiding zijn de marktdialogen voorbereid. Met deze incrementele overgang heeft de gemandateerde stuurgroep de continuïteit van het programma ook in de komende periode geborgd.

De 10 samenwerkende gemeenten spreken haar grote waardering uit voor Saskia Kuhlmann en de wijze waarop zij de afgelopen periode het inkoop- en implementatietraject 2020-2024 en het voorgaande aanbestedingstraject 2018 voor de 10 samenwerkende gemeenten heeft vormgegeven.

Website en aanmelden nieuwsbrief

Op de website van het H10 Inkoopbureau (www.h10inkoop.nl) is een speciale sectie ingericht over de inkoop 2020-2024. Hier zullen ook alle nieuwsbrieven worden geplaatst.
Geïnteresseerden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een mail te sturen naar traject2020@h10inkoop.nl. Indien u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief kunt u dit eveneens mailen aan traject2020@h10inkoop.nl.

Nieuwsbericht 6 – 1 oktober 2018
Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.

==============================================================================================

NIEUWSBERICHT 6 – INKOOP JEUGD 2020-2024

De huidige contracten tussen de gemeenten in de regio Haaglanden en jeugdhulpaanbieders zijn verlengd tot en met 31 december 2019. Omdat de einddatum van deze contracten nog ver weg lijkt is gestart met het inkoopproces 2020-2024.

De 10 samenwerkende gemeenten hebben besloten tot een gezamenlijke inkoopprocedure Jeugd voor de periode 2020-2024. Met dit nieuwsbericht zal het vrijgesteld programmateam u gedurende het traject periodiek informeren over de voortgang en belangrijke ontwikkelingen.

Website en aanmelden nieuwsbrief

Op de website van het H10 Inkoopbureau (www.h10inkoop.nl) is een speciale sectie ingericht over de inkoop 2020-2024. Hier zullen ook alle nieuwsbrieven worden geplaatst.
Geïnteresseerden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een mail te sturen naar traject2020@h10inkoop.nl. Indien u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief kunt u dit eveneens mailen aan traject2020@h10inkoop.nl.

Nieuwsbericht 6 – 1 oktober 2018
Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.

marktconsultatie d.d. 19 september

Voor de inkoop van de gespecialiseerde jeugdhulp 2020-2024 in de regio Haaglanden organiseerde het H10 Inkoopbureau de tweede officiële marktconsultatiebijeenkomst op 19 september jl. in het gemeentehuis van Rijswijk. De bijeenkomst was met in totaal 111 aanbieders, verdeeld over drie groepen, druk bezocht. Het programma bestond uit een plenair deel en uit tafelgesprekken over de hoofdonderwerpen: rollen en verantwoordelijkheden, werken met arrangementen, profielen en resultaatbekostiging: het hoe. De marktconsultatie had tot doel om op de genoemde hoofdonderwerpen input op te halen. Tevens was er de mogelijkheid om op twee verschillende momenten een informatiebijeenkomst over Negometrix bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst is informatie gegeven over het gebruik van het digitaal contracteerplatform Negometrix. In totaal hebben 40 aanbieders deze bijeenkomst bijgewoond. De deelnemende organisaties varieerden van gecontracteerde grote jeugdhulpaanbieders tot kleine al dan niet vrijgevestigde aanbieders en niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieders.

De input uit de tafelgesprekken over de drie hoofdonderwerpen heeft het H10 Inkoopbureau waardevolle inzichten opgeleverd voor het ontwikkelen van de inkoopdocumenten. Het impressieverslag van de bijeenkomst, de presentatie en het informatiedocument dat de deelnemers van te voren hebben ontvangen ter voorbereiding op de verschillende tafelgesprekken treft u op de website van het H10 Inkoopbureau. Tevens treft u een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden die tijdens de informatiebijeenkomst Negometrix zijn behandeld en een instructiedocument waarin staat uitgelegd hoe aanbieders zich kunnen inschrijven voor de inkoop Jeugdhulp Regio Haaglanden.

Website en aanmelden nieuwsbrief

Op de website van het H10 Inkoopbureau (www.h10inkoop.nl) is een speciale sectie ingericht over de inkoop 2020-2024. Hier zullen ook alle nieuwsbrieven worden geplaatst.
Geïnteresseerden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een mail te sturen naar traject2020@h10inkoop.nl. Indien u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief kunt u dit eveneens mailen aan traject2020@h10inkoop.nl.

Nieuwsbericht 6 – 1 oktober 2018
Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.

==============================================================================================

NIEUWSBERICHT 5 – INKOOP JEUGD 2020-2024

De huidige contracten tussen de gemeenten in de regio Haaglanden en jeugdhulpaanbieders zijn verlengd tot en met 31 december 2019. Omdat de einddatum van deze contracten nog ver weg lijkt is gestart met het inkoopproces 2020-2024.

De 10 samenwerkende gemeenten hebben besloten tot een gezamenlijke inkoopprocedure Jeugd voor de periode 2020-2024. Met dit nieuwsbericht zal het regionaal programmateam u gedurende het traject periodiek informeren over de voortgang en belangrijke ontwikkelingen.

Save the date: 2e marktconsultatie op 19 september

Op woensdag 6 juni vond de eerste formele marktconsultatie plaats. De aanwezige jeugdhulpaanbieders hebben input kunnen leveren op de hoofdonderwerpen profielen en intensiteiten, specialistische & hoogspecialistische jeugdhulp en resultaatsturing. Via deze link [klik hier] treft u de presentatie en het sfeerverslag van de marktconsultatie.

Zoals reeds aangekondigd via de FAQ op de website van het H10 Inkoopbureau en tijdens de eerste marktconsultatie vindt na de zomervakantie, op woensdag 19 september, op het gemeentehuis van Rijswijk de tweede formele marktconsultatie plaats. Wederom krijgen jeugdhulpaanbieders de gelegenheid om op een aantal hoofdonderwerpen input te leveren. Wij nodigen u hierbij alvast van harte uit. Binnenkort volgt de officiële uitnodiging (inclusief aanmelding) en het programma van de marktconsultatiebijeenkomst. Houdt de nieuwsbrief en website van het H10 Inkoopbureau in de gaten.

Website en aanmelden nieuwsbrief

Op de website van het H10 Inkoopbureau (www.h10inkoop.nl) is een speciale sectie ingericht over de inkoop 2020-2024. Hier zullen ook alle nieuwsbrieven worden geplaatst.
Geïnteresseerden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een mail te sturen naar traject2020@h10inkoop.nl. Indien u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief kunt u dit eveneens mailen aan traject2020@h10inkoop.nl.

Nieuwsbericht 5 – 13 juli 2018
Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.

==============================================================================================

NIEUWSBERICHT 4 – INKOOP JEUGD 2020-2024

De huidige contracten tussen de gemeenten in de regio Haaglanden en
jeugdhulpaanbieders zijn verlengd tot en met 31 december 2019.
Hoewel de einddatum van deze contracten nog ver weg lijkt is onlangs gestart met het inkoopproces 2020-2024.

De 10 samenwerkende gemeenten hebben besloten tot een gezamenlijke inkoopprocedure Jeugd
voor de periode 2020-2024. Met dit nieuwsbericht zal het vrijgesteld programmateam u gedurende het traject
periodiek informeren over de voortgang en belangrijke ontwikkelingen.

Terugblik Marktconsultatie d.d. 6 juni 2018
Voor de inkoop van de gespecialiseerde jeugdhulp 2020-2024 in de regio Haaglanden organiseerde het H10 Inkoopbureau de eerste officiële marktconsultatiebijeenkomst op 6 juni jl. in het gemeentehuis van Rijswijk. De bijeenkomst was met in totaal 100 aanbieders, verdeeld over twee groepen, druk bezocht. Het programma bestond uit een plenair deel en uit tafelgesprekken over de hoofdonderwerpen: profielen en intensiteiten, specialistische & hoogspecialistische jeugdhulp en resultaatsturing. De marktconsultatie had tot doel om op de genoemde hoofdonderwerpen input op te halen. De deelnemende organisaties varieerden van gecontracteerde grote jeugdhulpaanbieders tot kleine al dan niet vrijgevestigde aanbieders en voorts niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieders.

Hoofdonderwerp: Profielen en intensiteiten
Tijdens de tafelgesprekken over het onderwerp profielen en intensiteiten is ter illustratie van de intensiteiten gebruik gemaakt van een weergave van mogelijke intensiteiten. Deze weergave treft u in de presentatie van de marktconsultatie. De centrale vraag tijdens dit onderwerp luidde: Wat is er nodig om een juiste inschatting te maken teneinde bij vergelijkbare hulpverleningsresultaten, soortgelijke intensiteitskeuzes te kunnen maken?

Hoofdonderwerp: Specialistische en hoogspecialistische jeugdhulp
Aan de hand van een overzicht met mogelijke kenmerken van specialistische en hoogspecialistische/hoog complexe jeugdhulp zijn de tafelgesprekken gevoerd. Het overzicht met kenmerken treft u in de presentatie van de marktconsultatie. De centrale vragen die het H10 Inkoopbureau heeft voorgelegd ten aanzien van dit onderwerp hadden betrekking op de mate waarin het aanbrengen van het onderscheid tussen specialistische en hoogspecialistische/hoog complexe jeugdhulp herkenbaar en werkbaar zou kunnen zijn.

Hoofdonderwerp: Resultaatsturing
De input uit de tafelgesprekken over het onderwerp resultaatsturing is ingezoomd op de mogelijke outcome met gegevens over de uitval en tevredenheid. Daarnaast is stil gestaan bij de doelrealisatie met de onderdelen: zonder hulp verder kunnen, vermindering problemen, nieuwe start jeugdhulp en resultaat. Deze opzet is gebruikt als basis voor het gesprek.

Website en aanmelden nieuwsbrief
Op de website van het H10 Inkoopbureau (www.h10inkoop.nl) is
een speciale sectie ingericht over de inkoop 2020-2024.
Hier zullen ook alle nieuwsbrieven worden geplaatst.

Geïnteresseerden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een mail te sturen naar traject2020@h10inkoop.nl.
Indien u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief kunt u dit eveneens mailen aan traject2020@h10inkoop.nl.

Nieuwsbericht 4 – 22 juni 2018
Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.

==============================================================================================

NIEUWSBERICHT 3 – INKOOP JEUGD 2020-2024

De huidige contracten tussen de gemeenten in de regio Haaglanden en
jeugdhulpaanbieders zijn verlengd tot en met 31 december 2019.
Hoewel de einddatum van deze contracten nog ver weg lijkt is
onlangs gestart met het inkoopproces 2020-2024.

De 10 samenwerkende gemeenten hebben besloten tot een gezamenlijke inkoopprocedure Jeugd
voor de periode 2020-2024. Met dit nieuwsbericht zal het vrijgesteld programmateam u gedurende het traject
periodiek informeren over de voortgang en belangrijke ontwikkelingen.

Positie vrijgevestigden
Er bestaan vragen over de positie die vrijgevestigden hebben in het nieuwe stelsel.
Zo bestaat bijvoorbeeld bij sommigen het beeld dat er vanaf 2020 alleen nog
enkele zeer grote jeugdhulpaanbieders gecontracteerd zullen worden.
Om misverstanden weg te nemen is op www.h10inkoop.nl een FAQ opgenomen
die ingaat op de zorgen die bij deze partijen leven.

Website en aanmelden nieuwsbrief
Op de website van het H10 Inkoopbureau (www.h10inkoop.nl) is
een speciale sectie ingericht over de inkoop 2020-2024.
Hier zullen ook alle nieuwsbrieven worden geplaatst.

Geïnteresseerden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een mail te sturen naar traject2020@h10inkoop.nl.
Indien u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief kunt u dit eveneens mailen aan traject2020@h10inkoop.nl.

Nieuwsbericht 3 – 28 mei 2018
Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.

==============================================================================================

NIEUWSBERICHT 2 – INKOOP JEUGD 2020-2024

De huidige contracten tussen de gemeenten in de regio Haaglanden en jeugdhulpaanbieders
zijn verlengd tot en met 31 december 2019. Hoewel de einddatum van deze contracten
nog ver weg lijkt is onlangs gestart met het inkoopproces 2020-2014.
Met deze nieuwsbrieven zullen we u informeren over de voortgang van dit project.

De 10 samenwerkende gemeenten hebben besloten tot een gezamenlijke inkoopprocedure Jeugd
voor de periode 2020-2024. Met deze nieuwsflits zal het vrijgesteld programmateam u gedurende het inkooptraject
periodiek informeren over de voortgang en belangrijke ontwikkelingen.

Terugblik bijeenkomst jeugdhulpaanbieders 4 april
Op 4 april jl. zijn vertegenwoordigers van gemeenten en het vrijgesteld programmateam met
een grote groep jeugdhulpaanbieders in gesprek gegaan over de wijze waarop de gemeenten in Haaglanden
de jeugdhulp vanaf 2020 willen organiseren.

De thema’s “Het werken met profielen” en “Werken met hoofd- en onderaannemerschap” stonden centraal tijdens
deze bijeenkomst die op locatie van ’s Heerenloo in Monster plaatsvond.
Een brede vertegenwoordiging van jeugdhulpaanbieders was aanwezig,
van vrijgevestigden tot grote bovenregionale organisaties en van LVB tot GGZ.

Thema: Het werken met profielen

Door de programmaorganisatie is een voorzet gemaakt voor het werken met tien profielen.
De profielen zijn gebaseerd op de profielen van de regio Fryslân.
Het doel was om in dialoog met de jeugdhulpaanbieders input te krijgen over
de begrijpelijkheid en herkenbaarheid van de profielen.
Spreken we dezelfde taal en zijn de profielen ook toepasbaar in de praktijk?

Thema: Hoofd- en onderaannemerschap

Om de maatschappelijke resultaten te bereiken is samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders essentieel.
Na presentaties door Jeugdformaat & SKT Westland, ’s Heerenloo & Parnassia Groep en het Leger des Heils over
hoe aanbieders nu al samenwerken én wat daarin de belangrijke punten zijn,
is in vijf groepen doorgepraat over welke aandachtspunten en uitdagingen er zijn voor vormgeving van samenwerking in het nieuwe stelsel.

De ochtend is door de aanwezigen als zeer positief en inspirerend ervaren. Ook het mee kunnen praten in een open setting wordt zeer gewaardeerd.

Website en aanmelden nieuwsbrief
Op de website van het H10 Inkoopbureau (www.h10inkoop.nl) is een speciale sectie ingericht over de inkoop 2020-2024. Hier zullen ook alle nieuwsbrieven worden geplaatst.

Geïnteresseerden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een mail te sturen naar traject2020@h10inkoop.nl

Nieuwsbericht 2 – 24 april 2018
Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.

==============================================================================================

NIEUWSBERICHT 1 – INKOOP JEUGD 2020-2024

De huidige regionale contracten tussen de gemeenten in de regio Haaglanden en jeugdhulpaanbieders zijn verlengd tot en met 31 december 2019. Hoewel de einddatum van deze contracten nog ver weg lijkt is onlangs gestart met het inkoopproces 2020-2014. Met tweewekelijkse nieuwsbrieven zullen we u informeren over de voortgang van dit project.

Inkoop 2020-2024
De 10 samenwerkende gemeenten in de regio Haaglanden hebben besloten tot een gezamenlijke inkoopprocedure Jeugdhulp voor de periode 2020-2024. Dit betreft alle jeugdhulp die in de huidige contracten is opgenomen:

  • JGGZ (basis/specialistisch) en dyslexie
  • Voormalige (J)AWBZ/BPV
  • J&O jeugd en opvoeding
  • Curatieve zorg door kinderartsen

De gecertificeerde instellingen (JbJr) en gesloten jeugdhulp (JeugdzorgPlus) vallen buiten de scope van dit traject. Tevens blijven preventief Jeugdbeleid en andere aanpalende terreinen binnen het sociaal domein de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gemeenten.

Profielen
De huidige contractering is gebaseerd op de zogeheten ‘inspanningsbekostiging’, ook wel PxQ genoemd, waarbij producten worden ingezet en achteraf gedeclareerd en betaald. Vanaf 2020 gaan we over op resultaatsbekostiging en maken hierbij gebruik van een aantal profielen en intensiteiten.

Een aantal andere regio’s (onder andere West-Brabant West, Amsterdam en Friesland) in Nederland werken al met resultaatsbekostiging op basis van profielen. De ervaringen die in deze regio’s zijn opgedaan zullen we betrekken bij ons traject.

Betrekken jeugdhulpaanbieders
Sommige jeugdhulpaanbieders die ook in andere regio’s actief zullen al bekend zijn met het werken in profielen en met resultaatsbekostiging. Voor anderen zal dit een geheel nieuwe werkwijze zijn. We realiseren ons dat de overgang van de huidige inspanningsgerichte wijze van financiering naar resultaatfinanciering een grote impact zal hebben.

Om te leren van de ervaring en inzichten van jeugdhulpaanbieders zijn enkele informatieve bijeenkomsten georganiseerd. Op woensdag 4 april heeft er bijvoorbeeld een brede bijeenkomst plaatsgevonden. Eventuele vervolgbijeenkomsten gedurende het inkooptraject zullen ook in deze nieuwsbrief worden aangekondigd.

Planning
De inkoopstrategie zal voor de zomer aan de 10 gemeenteraden worden voorgelegd. Op dit moment wordt gewerkt aan uitgebreide planning, zodra deze definitief is zullen de belangrijkste data ook in deze nieuwsbrief worden gepubliceerd.

Wat al wel duidelijk is, is dat we zullen werken met een strakke planning. Dit is een bewuste keuze, des te eerder het inkooptraject is afgerond des te meer tijd beschikbaar is voor de implementatie.

Website
Op de website van het H10 Inkoopbureau (www.h10inkoop.nl) zal binnenkort een speciaal sectie worden ingericht over de inkoop 2020-2024. Hier zullen ook alle nieuwsbrieven worden geplaatst.

Nieuwsbericht 1 – 12 april 2018
Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.

====================================================================