Nieuwsberichten 2020-2024

NIEUWSBERICHT 9 – INKOOP JEUGD 2020-2024

De huidige contracten tussen de gemeenten in de regio Haaglanden en jeugdhulpaanbieders zijn verlengd tot en met 31 december 2019. Momenteel zijn de voorbereidingen op de inkoop jeugd 2020-2024 in volle gang.

De 10 samenwerkende gemeenten hebben besloten tot een gezamenlijke inkoopprocedure Jeugd voor de periode 2020-2024. Met dit nieuwsbericht zal het vrijgesteld programmateam u gedurende het traject periodiek informeren over de voortgang en belangrijke ontwikkelingen. Gelet op de huidige fase van het inkoopproces, staat de voortgang van de dialoogtafels in de nieuwsbrief centraal.

Voortgang gesprekstafels marktdialoog

Inmiddels bevinden de marktdialogen zich in de afrondende fase. Hieronder treft u per dialoogtafel een korte samenvatting van de bijeenkomsten die reeds hebben plaatsgevonden. Let op: deze informatie is slechts bedoeld ter illustratie van de voortgang. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Dialoogtafel: Samenwerking
Op 13 december jl. heeft de tweede marktdialoog in het kader van samenwerking plaatsgevonden. Na de eerste, gecombineerde sessie (met de dialoogtafel Resultaten meten, duiden en beoordelen) is dit keer ingezoomd op samenwerking bij de start van en tijdens een hulptraject.

Nadat de aanwezigen in drie groepen uiteen waren gegaan – met in ieder groepje een vertegenwoordiging van gemeenten, aanbieders, Gecertificeerde Instellingen, huisartsen, Jong Doet Mee en het programmateam – is eerst ingezoomd op het verwijsdocument en arrangement. Wat is er in deze documenten aan informatie nodig om het voor alle betrokkenen werkbaar en proportioneel te maken? Wat is nice to know, en wat is need to know? Naast de waardevolle opbrengst met betrekking tot de inhoud van de genoemde documenten kwam ook aan het licht dat niet altijd even duidelijk is wat het proces is en de verantwoordelijkheden zijn rond de verwijzing van een jeugdige en de start van de hulp. In een volgende sessie zal hier nader op worden ingegaan.

In de tweede ronde, over de samenwerking tijdens het traject, zijn knelpunten en mogelijke oplossingen aangaande de samenwerking met

– het voorliggend veld;
– lokale teams en het gemeentelijk sociaal domein;
– collega-jeugdhulpaanbieders

geïnventariseerd. Een greep uit de lessen is dat samenwerking bijna per definitie een aanzienlijke, continue tijdsinvestering vraagt. Belangrijk is: ontmoet en ken elkaar, en steek er energie en tijd in om dit te faciliteren en bewerkstelligen.

Op 10 januari vond de derde marktdialoog Samenwerking plaats, die geheel in het teken stond van het onderwerp hoofd- en onderaannemerschap. Gemeenten en aanbieders bespraken drie dilemma’s met elkaar:

1. Het bepalen van de hoofdaannemer
2. Zicht op de kwaliteit van onderaannemers
3. Vertaling naar doén

Het doel was per thema te komen tot valkuilen, aandachtspunten en oplossingen. En: hoe kunnen we (gemeenten en aanbieders) elkaar helpen om tot een goede werkwijze te komen?

Bij de bespreking van het eerste dilemma zijn verschillende momenten benoemd waarop de overdracht van hoofdaannemerschap logisch zou kunnen zijn: bij het ontbreken van betrokkenheid van de hoofdaannemer bij de daadwerkelijke hulpverlening (met name in duurzame trajecten) en bij het veranderen van het arrangement, bijvoorbeeld op het moment dat er wordt op- of afgeschaald naar respectievelijk hoogspecialistische of specialistische hulp. Daarnaast is verkend wat nu de ‘logische’ hoofdaannemer is in een casus. Het gezin en de verwijzer spelen daarin een rol, maar ook de vraag of de jeugdhulpaanbieder het hoofdaannemerschap en de bijbehorende verantwoordelijkheden goed ‘kan dragen’.

Tijdens de bespreking van het dilemma hoe je als hoofdaannemer zicht krijgt op de kwaliteit van mogelijke onderaannemers bleken de suggesties uiteen te lopen van wat formelere oplossingen (lijst met onderaannemers) tot informele ideeën (het komt neer op (het delen van) goede ervaringen en elkaar leren kennen).

Het laatste dilemma bracht vragen (hoe regelen we de privacy goed) en oplossingen voort (dit willen we samen met de gemeenten oppakken). Er waren ook zorgen: hoe zorg je er als kleine aanbieder voor dat grote aanbieders oog krijgen voor ‘jouw’ urgente casussen, en zij die ook echt oppakken?

Afsluitend zijn plenair de aandachtspunten en oplossingen kort besproken en aangevuld, en zijn een aantal mogelijkheden benoemd waarin de regiogemeenten de aanbieders kunnen faciliteren.

Dialoogtafel: Administratieve organisatie
Er hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden in het kader van de administratieve organisatie. Tijdens de eerste sessie is verkend welke onderwerpen jeugdhulpaanbieders met name willen bespreken als het gaat om de administratieve organisatie. Hierna is onder andere gesproken over de definities en het gebruik van verschillende soorten elektronische berichten. Tevens is ingezoomd op het proces rond verhuizingen vanwege de knelpunten die in de praktijk kunnen voorkomen rond het declareren. Er is afgesproken om gezamenlijk een passend proces te ontwikkelen, waarbij het duidelijk wordt welke stappen in het proces noodzakelijk zijn en wie wanneer verantwoordelijk is.

Ook de wijze van declareren is besproken. Met name de frequentie en de momenten waarop berichtenverkeer plaatsvindt zal in de nieuwe situatie veranderen.

Er is aandacht gevraagd voor het voorkomen van vertragingen in het declaratieproces. Zowel jeugdhulpaanbieders als de gemeenten onderstrepen het belang van het hebben van voldoende menskracht op de backoffices en administraties. Een ander aandachtspunt dat op tafel is gekomen heeft betrekking op het proces rond de jeugdhulp aan de zeer kwetsbare jeugdigen. De processen die al wel goed lopen, blijven gehandhaafd.

Dialoogtafel: Resultaat
Er hebben vier sessies plaatsgevonden waar circa 35 jeugdhulpaanbieders aan hebben deelgenomen alsmede vertegenwoordigers van gemeenten, lokale teams en het Inkoopbureau . Die sessies lieten een brede, constructieve medewerking aan de dialoogtafel zien en daarmee aan het ontwikkelen van het stelsel. Het principe van sturing en bekostiging op resultaat is niet ter discussie gesteld en wordt daarmee gedragen.

Ten aanzien van het meten: de geharmoniseerde outcome-criteria (uitval, cliënttevredenheid en doelrealisatie) staan niet ter discussie . Er is wel behoefte om gedurende de implementatie de uitvoering te ondersteunen met het leren werken met deze criteria. Voor het meten van maatschappelijke resultaten wordt de GAS-methodiek geïntroduceerd.

Meten is nog niet weten, vandaar dat ook stil is gestaan bij het duiden van de beschikbare (kwantitatieve) data. De deelnemers aan de dialoogtafel hebben de behoefte om voor dat duiden een instrument te ontwikkelen (‘Handreiking resultaatdialoog’), met aandacht voor vereiste competenties en ieders rol en verantwoordelijkheid. Daarbij is een mogelijke spanning benoemd tussen het samenwerken/leren/verbeteren (zowel in effectiviteit als in efficiency) door degenen (met name aanbieders en lokaal team) die op casusniveau betrokken zijn en het afrekenen door/tussen dezelfde betrokkenen (het lokale team bepaalt zakelijke consequenties voor de aanbieder). Het verbinden van zakelijke consequenties aan maatschappelijke resultaten op casusniveau wordt ingewikkeld gevonden.

Ambitie is om gezamenlijk op te trekken in het verder ontwikkelen van ondersteunende instrumenten.

Dialoogtafel: Ontwikkelen stelsel op strategisch niveau
Voor bestuurders en directeuren is een aparte gesprekstafel georganiseerd, zodat ook zij voldoende worden meegenomen in de voorbereidingen op de inkoop en implementatie jeugd 2020-2024. Deze behoefte is reeds eerder door zowel gemeenten als jeugdhulpaanbieders uitgesproken.

Het doel van de eerste bijeenkomst was tweeledig, namelijk:
– het informeren over de voortgang van de dialoogtafels en oplossingsrichtingen bespreken voor dilemma’s/gespreksonderwerpen;
– een basis leggen voor een continue dialoog.

Na de opening door Katja van Laarhoven, directeur van de gemeente Westland, is een samenvatting gegeven over de voortgang van de diverse gesprekstafels.

Hierna zijn de deelnemers in twee groepen uiteen gegaan om door te praten over een aantal dilemma’s rond de thema’s samenwerking en een financieel houdbaar stelsel. Uit de tafelgesprekken zijn onder andere de volgende punten naar voren gekomen:

 • Financieel houdbaar stelsel:
  -Een financieel en kwalitatief houdbaar stelsel is een gedeelde verantwoordelijkheid en brengt een gemeenschappelijk risico met zich mee. Denk hierbij aan aanbieders die zorgmijdend gedrag kunnen gaan vertonen of aanbieders die het risico lopen ‘om te vallen’. Ook de toenemende financiële tekorten van gemeenten behoeven aandacht.
  -Er is behoefte aan bijsturingsmogelijkheden wanneer tarieven niet passend blijken te zijn. Deze zorgen hebben de bestuurders met name als het gaan om de hoogcomplexe jeugdhulp. Er is daarom afgesproken om in het vervolgoverleg nader in te zoomen hierop (zowel vanuit het belang van gemeenten als aanbieders). Ook enkele controllers sluiten bij dit overleg aan.
 • Samenwerking
  Er is behoefte aan een gezamenlijk leer- en ontwikkeltraject, waarbij er ruimte moet zijn voor aanpassingen die nodig zijn om het stelsel te verbeteren.
  Het principe van ‘comply or explain’ is leidend; de hulp die nodig is moet ingezet kunnen worden.
  Aanbieders vragen de gemeenten een faciliterende rol als het gaat om het ontwikkelen van bruikbare contracten tussen hoofd- en onderaannemers. Dit om de administratieve lasten te minimaliseren. Een aantal jeugdhulpaanbieders geeft aan hierin te willen ondersteunen.

In de volgende bijeenkomst wordt nader ingezoomd op de wijze waarop risico’s omtrent tarifering en resultaatfinanciering gezamenlijk gemanaged kunnen worden. Hierbij wordt nader ingezoomd op het beheersbaar houden van risico’s zowel aan de kant van de gemeenten als bij jeugdhulpaanbieders.

Dialoogtafel: kosten en kostprijsberekening
In november en december 2018 zijn er vijf bijeenkomsten gehouden waarin is gesproken over de vorm en inhoud van een uitvraag sjabloon ten behoeve van het uitvragen van kostprijsinformatie van aanbieders en over de randvoorwaarden waarmee bij het invullen van het sjabloon rekening moet worden gehouden. Aan deze marktdialoog hebben 27 aanbieders actief meegedaan.

De dialoogsessies met de aanbieders zijn steeds in een goede sfeer verlopen. Er is zowel op de uitvraag als op het stelsel veel input ontvangen van aanbieders. Daarbij is ook tijd ingeruimd om aanbieders te informeren over de omvang van hulp die door twee of meer aanbieders wordt geleverd aan één cliënt.

Op 21 december 2018 is een mondelinge informatieronde gehouden voor aanbieders over het invullen van het sjabloon.

Op 3 januari 2019 en 7 januari 2019 zijn telefonische informatierondes gehouden. Deze rondes hadden als doel om aanbieders maximaal in de gelegenheid te stellen om het sjabloon in te kunnen vullen. Van deze informatierondes is door ongeveer 15 aanbieders gebruik gemaakt. Het sjabloon heeft een opbouw uit drie delen. In het eerste deel wordt kostprijsinformatie uitgevraagd, gebaseerd op CAO’s met een doorrekening van zaken als werkgeverslasten, overhead en productiviteit. Deze doorrekening leidt tot inzicht in de kostprijzen van uren inzet van de verschillende CAO niveaus en van de verschillende soorten van verblijf. In het tweede deel moet worden aangegeven welke uren inzet van welk niveau en welk verblijf binnen een PIC wordt ingezet. In dit deel wordt dus de omzetting gemaakt van het oude naar het nieuwe stelsel. De uitkomst van dit deel is de kostprijs van PIC’s exclusief risico opslagen. In het derde deel wordt gevraagd om opslagen in verband met de risico’s die verbonden zijn aan het nieuwe stelsel in kaart worden gebracht.

Op 9 januari 2019 moesten de uitgezette sjablonen worden aangeleverd. In totaal is er van ongeveer 30 aanbieders informatie ontvangen. Enkele aanbieders hebben geen gebruik gemaakt van het sjabloon maar hebben op een andere manier informatie aangeleverd. Van enkele aanbieders is een verklaring ontvangen waarom geen informatie is aangeleverd. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het tijdsbestek waarbinnen de informatie moest worden aangeleverd, de concreetheid van de beschrijvingen van de PIC’s (combinatie van Profiel beschrijvingen en Intensiteit beschrijvingen, zowel Specialistisch als Hoog-Specialistisch) en het niet beschikbaar hebben van informatie van andere aanbieders wanneer meerdere jeugdhulpaanbieders bij één cliënt betrokken zijn. Deze redenen werden breder gedeeld onder de aanbieders maar voor de meeste aanbieders was dit geen reden om het sjabloon niet aan te leveren.

Van 16 t/m 23 januari 2019 worden ‘1 op 1 gesprekken’ gehouden met de aanbieders die informatie hebben aangeleverd middels het sjabloon. In deze gesprekken wordt nader ingegaan op de aangeleverde kostprijsinformatie en op de achtergrond van de aangeleverde informatie.

Op basis van de ontvangen informatie en achtergrond van de informatie zal een advies worden opgesteld m.b.t. de bepaling van tarieven t.b.v. het per 1 januari 2020 in te voeren stelsel.

Dialoogtafel: Hoog-Specialistisch
Op 11 januari 2019 is een extra dialoogtafel georganiseerd, specifiek voor het onderdeel Hoog-Specialistisch. Deze extra dialoogtafel is georganiseerd naar aanleiding van input vanuit andere dialoogtafels.

Voor deze dialoogsessie is een representatieve vertegenwoordiging van aanbieders uitgenodigd. Het betreft hier zowel regionale als bovenregionale aanbieders van Hoog-Specialistische hulp. Ten behoeve van deze dialoogsessie is aan aanbieders gevraagd om voorafgaand aan de dialoogsessie schriftelijke input op een zevental vragen te geven. Deze vragen betroffen:

1. Kenmerken ten behoeve van het aanscherpen van het onderscheid tussen specialistisch en hoog-specialistisch
2. Concrete punten waarmee bij het vaststellen van tarieven ten behoeve van Hoog-Specialistisch aanvullend op Specialistisch rekening moet worden gehouden.
3. Aanscherping van het onderscheid tussen de vijf Intensiteiten Hoog-Specialistisch.
4. Er zal verregaande samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders worden gevraagd. Hoe zorgen de H10 gemeenten er voor dat de praktijk zo optimaal mogelijk georganiseerd wordt en dat de transactiekosten voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders zo laag mogelijk blijven?
5. Hoe melden verschillende soorten van samenwerkingsverbanden van jeugdhulpaanbieders (bijv. In de vorm van hoofd-onderaannemer, coöperatie, consortium, etc.) zich zo makkelijk mogelijk aan?
6. Hoe zorgen de H10 gemeenten er voor dat de administratieve lasten zo beperkt mogelijk?
7. Andere suggesties.

De dialoogsessie is in een goede sfeer verlopen en alle aanwezige aanbieders hebben zich actief opgesteld tijdens de bijeenkomst. Tijdens de dialoogsessie zijn de items stuk voor stuk besproken. Zowel de schriftelijk ontvangen informatie als de input tijdens de bijeenkomst kan nuttig zijn bij het eventueel bijstellen of aanscherpen van de PIC’s Hoog-Specialistisch.

Naast de ontvangen informatie hebben de aanbieders tijdens de bijeenkomst twee belangrijke onzekere factoren benoemd bij het doorrekenen van de PIC’s Hoog-Specialistisch:

 • Inschatten wat collega aanbieders doen op een casus; hoofd- en onderaannemerschap
 • Inzet van verblijf

Tijdens de bijeenkomst hebben aanbieders gevraagd om enig financieel comfort bij de invoering van dit stelsel, dus niet alle consequenties 1 op 1 direct doorvertalen maar deze gefaseerd invoeren. Ook vragen aanbieders voldoende tijd om de totale cultuuromslag te kunnen maken.

Website en aanmelden nieuwsbrief

Op de website van het H10 Inkoopbureau (www.h10inkoop.nl) is een speciale sectie ingericht over de inkoop 2020-2024. Hier zullen ook alle nieuwsbrieven worden geplaatst. Geïnteresseerden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een mail te sturen naar traject2020@h10inkoop.nl. Indien u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief kunt u dit eveneens mailen aan traject2020@h10inkoop.nl.

Nieuwsbericht 9 – 24 januari 2019
Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.

==============================================================================================

NIEUWSBERICHT 8 – INKOOP JEUGD 2020-2024

De huidige contracten tussen de gemeenten in de regio Haaglanden en jeugdhulpaanbieders zijn verlengd tot en met 31 december 2019. Momenteel zijn de voorbereidingen op de inkoop jeugd 2020-2024 in volle gang.

De 10 samenwerkende gemeenten hebben besloten tot een gezamenlijke inkoopprocedure Jeugd voor de periode 2020-2024. Met dit nieuwsbericht zal het vrijgesteld programmateam u gedurende het traject periodiek informeren over de voortgang en belangrijke ontwikkelingen. Gelet op de huidige fase van het inkoopproces, staat de voortgang van de dialoogtafels in de komende nieuwsbrieven centraal.

Eerste terugkoppeling gesprekstafels marktdialoog
Op 5 november jl. vond de gemeenschappelijke kick-off plaats in het kader van de marktdialoog over de resultaatgerichte inkoop en implementatie jeugdhulp 2020-2024. Tijdens de kick-off is onder andere een toelichting gegeven op de hoofdonderwerpen die komende periode aan de orde zijn. Inmiddels zijn de dialoogtafels in volle gang. De concept-uitwerking van het inkoopkader, in de vorm van een handboek met addendum, vormt de basis voor de dialoog. De inhoud van deze documenten staat nog niet vast en kan naar aanleiding van de marktdialoog worden aangepast.

Hieronder treft u per dialoogtafel een korte samenvatting van de voortgang van de dialogen.

Let op: deze informatie is slechts bedoeld ter illustratie van de voortgang. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De gesprekstafels over de administratieve organisatie en de ontwikkeling van het stelsel op strategisch niveau starten binnenkort.

Dialoogtafel: Operationaliseren systematiek
De twee sessies in het kader van de marktdialoog Operationaliseren van de systematiek zijn achter de rug. Inhoudelijke professionals van een representatieve groep jeugdhulpaanbieders zijn, gezamenlijk met lokale teams van gemeenten en gecertificeerde instellingen, aan de slag gegaan met een aantal onderwerpen uit het handboek:

 • onderscheid specialistisch-hoogspecialistisch
 • onderscheid tussen de verschillende intensiteiten specialistisch
 • onderscheid tussen de verschillende intensiteiten hoogspecialistisch

Gezamenlijk is gebrainstormd over het aanscherpen van de diverse verschillen, om zo in de praktijk beter te kunnen duiden wat de reden is van het indelen in een bepaalde profiel-intensiteit-combinatie. Op basis van de opbrengsten en informatie uit het handboek zijn de deelnemers tijdens de tweede dialoogsessie aan de slag gegaan met casuïstiek uit de praktijk. De casussen zijn ingedeeld in profiel-intensiteit-combinaties, waarbij zowel informatie uit het handboek als de uitkomsten van de eerste sessie zijn gebruikt. Door het oefenen kunnen de deelnemers beter een inschatting maken in welke profielen zij hun cliënten vooral tegen zullen komen.

Dialoogtafel: Resultaat
Op 15 november jl. vond de eerste dialoogtafel over resultaat meten, duiden en beoordelen plaats. Aan de bijeenkomst werd deelgenomen door vertegenwoordigers van jeugdhulpaanbieders, lokale teams en gemeenten en het programmateam inkoop en implementatie 2020-2024.

Deze sessie stond in het teken van de vraag welke factoren het (niet) behalen van het beoogde (maatschappelijk) resultaat beïnvloeden. Daaraan gekoppeld kwam de vraag aan de orde, of het mogelijk is op grond van ervaringen uit het verleden een voorzichtige schatting te maken, in welke mate het onverhoopt niet behalen van het resultaat verklaard kan worden vanuit de factor ‘jeugdhulpaanbieder’. In het gesprek maakte we een onderscheid tussen algemeen werkzame factoren (zoals aansluiten bij motivatie cliënt, routinematige monitoring en de relatie cliënt-hulpverlener), specifieke methodieken, extra-therapeutische factoren: cliënt- en omgevingsfactoren en het placebo-effect (hoop en verwachting).

De dialoogtafel gebruikte het percentage ‘niet beëindigd volgens plan’ in het huidige stelsel (afgerond 20%) als voorzichtige schatting voor het niet behalen van het maatschappelijk resultaat in het nieuwe stelsel, met daarbij wel de kanttekening dat het huidige stelsel gericht is op behandeldoelen èn dat onder ‘niet beëindigd volgens plan’ allerlei verschillende redenen schuil gaan. Nadere precisering vereist zowel per casus als op geaggregeerd niveau verder onderzoek. De resultaatdialoog (zowel op casus- als geaggregeerd niveau) en monitoring zijn daarbij belangrijke instrumenten. Die komen in een volgende sessie van de dialoogtafel nader aan de orde.

Gecombineerde dialoogtafel Resultaat & Samenwerking
Op 29 november jl. heeft een marktdialoogsessie plaatsgevonden waarin de dialoogtafel Resultaat en de tafel Samenwerken zijn gecombineerd. Deze sessie stond in het teken van het definiëren en meten van het maatschappelijk resultaat, gefocust op het niveau van casuïstiek.

Na een plenaire inleiding is in verschillende groepjes, met in ieder groepje vertegenwoordigers van jeugdhulpaanbieders, lokale teams, gecertificeerde instellingen en/of gemeenten en het programmateam, op basis van casuïstiek getracht antwoorden te formuleren op vier vragen:

1) Lukt het om maatschappelijke resultaten te formuleren?
2) Wat zijn leer- en ontwikkelpunten?
3) Lijkt ordening mogelijk?
4) Wat is nodig om dit nader in te slijpen?

De terugkoppeling uit de verschillende groepen leert dat het formuleren van maatschappelijke resultaten vraagt om:

 • helderheid over het onderscheid met behandelresultaten
 • veel oefening (met elkaar: aanbieders, gemeenten en lokale teams)
 • geen standaardformuleringen en/of afvinklijsten
 • en het formuleren van maatschappelijk resultaat samen met en in de taal van de jeugdige/het gezin

De discussie over het meten van het maatschappelijk resultaat richtte zich met name op de afrekenbaarheid van de aanbieders met betrekking tot het maatschappelijk resultaat: moet je een maatschappelijk resultaat per se behalen, of werk je aan een maatschappelijk resultaat? En, hoe abstract, concreet (SMART) moet het maatschappelijk resultaat geformuleerd worden?

Tijdens de plenaire afsluiting en na de bijeenkomst is via diverse kanalen door aanbieders en gemeenten aangegeven rond dit onderwerp de samenwerking met elkaar te willen zoeken en te willen oefenen.

Dialoogtafel: Kosten en kostprijsberekening
De bijeenkomsten die tot op heden hebben plaatsgevonden hebben vooral betrekking gehad op de ontwikkeling van het sjabloon waarmee de H10-gemeenten informatie over de kostprijzen van de profiel-intensiteit-combinaties (PIC’s) gaan uitvragen. De input uit deze bijeenkomst wordt gebruikt om de geplande uitvraag werkbaar te maken.
Sommige aanbieders hebben de wens uitgesproken om enkel de kostprijs te willen leveren voor de onderdelen die zij zelf leveren in een arrangement (lees: PIC). Aan deze wens kan niet worden voldaan, omdat het niet mogelijk is om enkel op basis van deze informatie een kostprijsberekening uit te voeren. Vanaf 2020 wordt verwacht dat jeugdhulpaanbieders samen werken in gevallen waar dat nodig is en dat één van hen de hoofdaannemer is. Dit betreft overigens een relatief klein gedeelte van de arrangementen. Bij het overgrote deel wordt alle jeugdhulp door slechts één jeugdhulpaanbieder geleverd. Wij gaan er van uit dat inzichtelijk is met welke andere jeugdhulpaanbieders er over het algemeen wordt samengewerkt, waardoor in beeld gebracht kan worden welke jeugdhulp de cliënten die in zorg zijn nog meer ontvangen. Voor zover aanbieders deze gesprekken al niet voeren, hebben wij de deelnemers gevraagd om in contact te treden met die collega’s en deze informatie bij hen op te vragen.

Alle gecontracteerde en geïnteresseerde jeugdhulpaanbieders worden uitgenodigd om het sjabloon (als dit is vastgesteld) in te vullen. Dit Sjabloon wordt via Negometrix gedeeld. Het sjabloon moet uiterlijk 9 januari 2019 zijn ingediend. Met een aantal aanbieders dat een sjabloon heeft ingediend, worden in de periode van 16 januari 2019 t/m 23 januari 2019 één-op-één gesprekken gevoerd. Het doel hiervan is om te komen tot verdere duiding en verdieping van de aangeleverde informatie.

Tevens zijn naar aanleiding van het handboek een aantal aanvullende vragen gesteld over onder andere voorfinanciering, resultaatrisico’s, accountantsprotocol en hoofd- en onderaannemerschap. Deze onderwerpen zullen tijdens de vervolgsessies aan bod komen.

Website en aanmelden nieuwsbrief
Op de website van het H10 Inkoopbureau (www.h10inkoop.nl) is een speciale sectie ingericht over de inkoop 2020-2024. Hier zullen ook alle nieuwsbrieven worden geplaatst. Geïnteresseerden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een mail te sturen naar traject2020@h10inkoop.nl. Indien u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief kunt u dit eveneens mailen aan traject2020@h10inkoop.nl.

Nieuwsbericht 8 – 19 december 2018
Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.

==============================================================================================

Nieuwsbericht 7: start marktdialogen

Resultaatgerichte inkoop en implementatie jeugdhulp 2020-2024

Start marktdialogen

Vanaf 5 november 2018 is er voor de regio Haaglanden een marktdialoog gestart voor de inkoop van Specialistische en Hoogspecialistische Jeugdhulp voor 2020 – 2024. Binnen de regio is besloten om een resultaatgericht stelsel in te voeren. Deze marktdialoog wordt gehouden in het kader van de invoering van dit resultaatgerichte stelsel. Beoogd wordt middels een open dialoog voldoende informatie te vergaren zodat de H10 gemeenten betrouwbare tarieven vast kunnen stellen, Jeugdhulpaanbieders mee te laten denken over het in te voeren stelsel en een basis te leggen voor een continue dialoog waarin de verdere ontwikkeling van het stelsel vorm kan krijgen.

Als basisinformatie is het Handboek Specialistische Jeugdhulp bekendgemaakt op 5 november. Op 15 november 2018 is ook het Addendum Hoogspecialistische/Hoog complexe Jeugdhulp bij het Handboek Specialistische jeugdhulp bekendgemaakt.

Via deze link [KLIK HIER] komt u terecht op Negometrix waar het handboek en het addendum zijn te raadplegen. Let op dat u, na eenmalige registratie als deelnemer aan de tender, de notificaties aanzet, zodat u een mail ontvangt zodra er sprake is van een wijziging, bericht of document dat geplaatst is op Negometrix.

Kick-off

De kick-off van de marktdialogen op maandag 5 november over resultaatgerichte inkoop en implementatie jeugdhulp 2020-2024 was, met in totaal 100 personen van ruim 70 jeugdhulpaanbieders, druk bezocht. Het programma bestond uit een plenair deel en deeltafels over de hoofdonderwerpen: kosten en kostprijs, operationaliseren van het stelsel/samenwerking en resultaat. De andere hoofdonderwerpen die terugkomen tijdens de marktdialogen zijn plenair kort toegelicht, te weten administratieve organisatie en de verdere ontwikkeling van het stelsel. De deelnemende organisaties varieerden van gecontracteerde grote jeugdhulpaanbieders tot kleine al dan niet vrijgevestigde en niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieders.

Welkom en introductie De directeur van gemeente Westland, Katja van Laarhoven, opende de bijeenkomst en heette iedereen van harte welkom. Er is benadrukt dat jeugdhulpaanbieders een gezamenlijk belang hebben om tot een helpend, uitvoerbaar en betaalbaar stelsel te komen. Hierom is het belangrijk om de komende drie maanden intensief met elkaar de dialoog aan te gaan om op deze manier gezamenlijk nadere voorbereidingen te treffen met betrekking tot de inkoop en implementatie van jeugdhulp. Hierna werd een presentatie gegeven door de programmamanager Inkoop en Implementatie Jeugd 2020-2024, Saskia Kuhlmann, waarin de aanleiding, het proces en de insteek van de marktdialoog nader werden toegelicht. De presentatie die is getoond is te raadplegen via de website van het H10 Inkoopbureau.

Inhoudelijk

Jeugdhulpaanbieders hebben tijdens eerdere bijeenkomsten duidelijk aangegeven dat er een expliciete wens bestaat om mee te denken bij de ontwikkeling van het stelsel. Dit is een van de aanleidingen voor de marktdialogen. Daarnaast is het doel van de marktdialogen om, voor zowel gemeenten als jeugdhulpaanbieders, te komen tot passende tarieven. Met jeugdhulpaanbieders wordt daarom de dialoog gevoerd op basis van de eerste uitwerking van de inkoopstrategie in de vorm van een handboek dat via Negometrix bekend is gemaakt op 5 november. Door deze inhoud te verhelderen, vragen/dilemma’s weg te nemen en een basiscultuur van onderling vertrouwen op te bouwen zullen vanuit de dialoog ‘grijze gebieden’ weggenomen worden. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat de dialoog wordt ingezet om binnen de

gestelde kaders tot een open uitwisseling van kennis en ervaring te komen en dat de dialogen vanuit een oplossingsgericht perspectief worden ingezet. Een randvoorwaarde om te komen tot een naadloze overgang naar het resultaatgericht stelsel per 1 januari 2020 is inzet en tijdsinvestering van alle betrokken partijen.

Tafelgesprekken Om kennis te maken met de werkvorm ‘marktdialogen’ zijn in korte tafelgesprekken alvast drie onderwerpen geïntroduceerd, waarbij deelnemers met elkaar de discussie konden aangaan aan de hand van casuïstiek en input. Aan de hand hiervan konden deelnemers suggesties en bijbehorende oplossingsrichtingen leveren voor de komende marktdialogen.

Tijdens de borrel werd het programma plenair afgesloten door Saskia Kuhlmann, waarbij aan alle deelnemers een korte terugkoppeling werd gegeven van de drie tafelsessies. De programmamanager bedankte alle aanbieders voor hun aanwezigheid en de geleverde input. Nogmaals werd benadrukt dat de medewerking van jeugdhulpaanbieders noodzakelijk is om te komen tot een uitvoerbaar, resultaatgericht stelsel en werden de aanbieders gevraagd om zich aan te melden voor de marktdialoog-sessies.

Hier is gehoor aan gegeven: we zijn verheugd te melden dat de marktdialogen gevoerd zullen worden met een representatieve groep van jeugdhulpaanbieders, verwijzers, lokale teams en “Jong doet mee”.

Borging inkoop-en implementatietraject

De 10 samenwerkende gemeenten hebben begin 2018 Saskia Kuhlmann gevraagd om nader invulling te geven aan de regionale opgave Jeugdhulp 2020-2024 en daarbij leiding te geven aan een regionaal programmateam met hierin de diverse gemeentelijke specialisten.

Als verantwoordelijk programmamanager heeft zij een nieuwe regionale programmastructuur opgezet met projectteamleden, werkgroepen met beleidsadviseurs en managers lokale teams.

Met al deze mensen en door het betrekken van cliëntvertegenwoordiging zoals “Jong doet Mee” en de sociaal adviesraden is gewerkt aan een gedragen regionaal programma.

Twee belangrijke mijlpalen in het programma zijn nu behaald. De inkoopstrategie is door alle tien gemeenteraden vastgesteld en op 5 november zijn de handboeken jeugdhulp bekend gemaakt.

Hiermee start de volgende fase van het programma waarin de marktdialogen centraal staan. In de nieuwe fase gaat Saskia Kuhlmann zich richten op nieuwe trajecten. De aansturing van het programma wordt per 19 november overgedragen aan Mirjam Turksma. Zij is als waarnemer reeds bekend met het programma en onder haar leiding zijn de marktdialogen voorbereid. Met deze incrementele overgang heeft de gemandateerde stuurgroep de continuïteit van het programma ook in de komende periode geborgd.

De 10 samenwerkende gemeenten spreken haar grote waardering uit voor Saskia Kuhlmann en de wijze waarop zij de afgelopen periode het inkoop- en implementatietraject 2020-2024 en het voorgaande aanbestedingstraject 2018 voor de 10 samenwerkende gemeenten heeft vormgegeven.

Website en aanmelden nieuwsbrief

Op de website van het H10 Inkoopbureau (www.h10inkoop.nl) is een speciale sectie ingericht over de inkoop 2020-2024. Hier zullen ook alle nieuwsbrieven worden geplaatst.
Geïnteresseerden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een mail te sturen naar traject2020@h10inkoop.nl. Indien u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief kunt u dit eveneens mailen aan traject2020@h10inkoop.nl.

Nieuwsbericht 7 – 27 november 2018
Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.

==============================================================================================

NIEUWSBERICHT 6 – INKOOP JEUGD 2020-2024

De huidige contracten tussen de gemeenten in de regio Haaglanden en jeugdhulpaanbieders zijn verlengd tot en met 31 december 2019. Omdat de einddatum van deze contracten nog ver weg lijkt is gestart met het inkoopproces 2020-2024.

De 10 samenwerkende gemeenten hebben besloten tot een gezamenlijke inkoopprocedure Jeugd voor de periode 2020-2024. Met dit nieuwsbericht zal het vrijgesteld programmateam u gedurende het traject periodiek informeren over de voortgang en belangrijke ontwikkelingen.

Website en aanmelden nieuwsbrief

Op de website van het H10 Inkoopbureau (www.h10inkoop.nl) is een speciale sectie ingericht over de inkoop 2020-2024. Hier zullen ook alle nieuwsbrieven worden geplaatst.
Geïnteresseerden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een mail te sturen naar traject2020@h10inkoop.nl. Indien u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief kunt u dit eveneens mailen aan traject2020@h10inkoop.nl.

marktconsultatie d.d. 19 september

Voor de inkoop van de gespecialiseerde jeugdhulp 2020-2024 in de regio Haaglanden organiseerde het H10 Inkoopbureau de tweede officiële marktconsultatiebijeenkomst op 19 september jl. in het gemeentehuis van Rijswijk. De bijeenkomst was met in totaal 111 aanbieders, verdeeld over drie groepen, druk bezocht. Het programma bestond uit een plenair deel en uit tafelgesprekken over de hoofdonderwerpen: rollen en verantwoordelijkheden, werken met arrangementen, profielen en resultaatbekostiging: het hoe. De marktconsultatie had tot doel om op de genoemde hoofdonderwerpen input op te halen. Tevens was er de mogelijkheid om op twee verschillende momenten een informatiebijeenkomst over Negometrix bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst is informatie gegeven over het gebruik van het digitaal contracteerplatform Negometrix. In totaal hebben 40 aanbieders deze bijeenkomst bijgewoond. De deelnemende organisaties varieerden van gecontracteerde grote jeugdhulpaanbieders tot kleine al dan niet vrijgevestigde aanbieders en niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieders.

De input uit de tafelgesprekken over de drie hoofdonderwerpen heeft het H10 Inkoopbureau waardevolle inzichten opgeleverd voor het ontwikkelen van de inkoopdocumenten. Het impressieverslag van de bijeenkomst, de presentatie en het informatiedocument dat de deelnemers van te voren hebben ontvangen ter voorbereiding op de verschillende tafelgesprekken treft u op de website van het H10 Inkoopbureau. Tevens treft u een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden die tijdens de informatiebijeenkomst Negometrix zijn behandeld en een instructiedocument waarin staat uitgelegd hoe aanbieders zich kunnen inschrijven voor de inkoop Jeugdhulp Regio Haaglanden.

Website en aanmelden nieuwsbrief

Op de website van het H10 Inkoopbureau (www.h10inkoop.nl) is een speciale sectie ingericht over de inkoop 2020-2024. Hier zullen ook alle nieuwsbrieven worden geplaatst.
Geïnteresseerden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een mail te sturen naar traject2020@h10inkoop.nl. Indien u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief kunt u dit eveneens mailen aan traject2020@h10inkoop.nl.

Nieuwsbericht 6 – 1 oktober 2018
Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.

==============================================================================================

NIEUWSBERICHT 5 – INKOOP JEUGD 2020-2024

De huidige contracten tussen de gemeenten in de regio Haaglanden en jeugdhulpaanbieders zijn verlengd tot en met 31 december 2019. Omdat de einddatum van deze contracten nog ver weg lijkt is gestart met het inkoopproces 2020-2024.

De 10 samenwerkende gemeenten hebben besloten tot een gezamenlijke inkoopprocedure Jeugd voor de periode 2020-2024. Met dit nieuwsbericht zal het regionaal programmateam u gedurende het traject periodiek informeren over de voortgang en belangrijke ontwikkelingen.

Save the date: 2e marktconsultatie op 19 september

Op woensdag 6 juni vond de eerste formele marktconsultatie plaats. De aanwezige jeugdhulpaanbieders hebben input kunnen leveren op de hoofdonderwerpen profielen en intensiteiten, specialistische & hoogspecialistische jeugdhulp en resultaatsturing. Via deze link [klik hier] treft u de presentatie en het sfeerverslag van de marktconsultatie.

Zoals reeds aangekondigd via de FAQ op de website van het H10 Inkoopbureau en tijdens de eerste marktconsultatie vindt na de zomervakantie, op woensdag 19 september, op het gemeentehuis van Rijswijk de tweede formele marktconsultatie plaats. Wederom krijgen jeugdhulpaanbieders de gelegenheid om op een aantal hoofdonderwerpen input te leveren. Wij nodigen u hierbij alvast van harte uit. Binnenkort volgt de officiële uitnodiging (inclusief aanmelding) en het programma van de marktconsultatiebijeenkomst. Houdt de nieuwsbrief en website van het H10 Inkoopbureau in de gaten.

Website en aanmelden nieuwsbrief

Op de website van het H10 Inkoopbureau (www.h10inkoop.nl) is een speciale sectie ingericht over de inkoop 2020-2024. Hier zullen ook alle nieuwsbrieven worden geplaatst.
Geïnteresseerden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een mail te sturen naar traject2020@h10inkoop.nl. Indien u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief kunt u dit eveneens mailen aan traject2020@h10inkoop.nl.

Nieuwsbericht 5 – 13 juli 2018
Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.

==============================================================================================

NIEUWSBERICHT 4 – INKOOP JEUGD 2020-2024

De huidige contracten tussen de gemeenten in de regio Haaglanden en
jeugdhulpaanbieders zijn verlengd tot en met 31 december 2019.
Hoewel de einddatum van deze contracten nog ver weg lijkt is onlangs gestart met het inkoopproces 2020-2024.

De 10 samenwerkende gemeenten hebben besloten tot een gezamenlijke inkoopprocedure Jeugd
voor de periode 2020-2024. Met dit nieuwsbericht zal het vrijgesteld programmateam u gedurende het traject
periodiek informeren over de voortgang en belangrijke ontwikkelingen.

Terugblik Marktconsultatie d.d. 6 juni 2018
Voor de inkoop van de gespecialiseerde jeugdhulp 2020-2024 in de regio Haaglanden organiseerde het H10 Inkoopbureau de eerste officiële marktconsultatiebijeenkomst op 6 juni jl. in het gemeentehuis van Rijswijk. De bijeenkomst was met in totaal 100 aanbieders, verdeeld over twee groepen, druk bezocht. Het programma bestond uit een plenair deel en uit tafelgesprekken over de hoofdonderwerpen: profielen en intensiteiten, specialistische & hoogspecialistische jeugdhulp en resultaatsturing. De marktconsultatie had tot doel om op de genoemde hoofdonderwerpen input op te halen. De deelnemende organisaties varieerden van gecontracteerde grote jeugdhulpaanbieders tot kleine al dan niet vrijgevestigde aanbieders en voorts niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieders.

Hoofdonderwerp: Profielen en intensiteiten
Tijdens de tafelgesprekken over het onderwerp profielen en intensiteiten is ter illustratie van de intensiteiten gebruik gemaakt van een weergave van mogelijke intensiteiten. Deze weergave treft u in de presentatie van de marktconsultatie. De centrale vraag tijdens dit onderwerp luidde: Wat is er nodig om een juiste inschatting te maken teneinde bij vergelijkbare hulpverleningsresultaten, soortgelijke intensiteitskeuzes te kunnen maken?

Hoofdonderwerp: Specialistische en hoogspecialistische jeugdhulp
Aan de hand van een overzicht met mogelijke kenmerken van specialistische en hoogspecialistische/hoog complexe jeugdhulp zijn de tafelgesprekken gevoerd. Het overzicht met kenmerken treft u in de presentatie van de marktconsultatie. De centrale vragen die het H10 Inkoopbureau heeft voorgelegd ten aanzien van dit onderwerp hadden betrekking op de mate waarin het aanbrengen van het onderscheid tussen specialistische en hoogspecialistische/hoog complexe jeugdhulp herkenbaar en werkbaar zou kunnen zijn.

Hoofdonderwerp: Resultaatsturing
De input uit de tafelgesprekken over het onderwerp resultaatsturing is ingezoomd op de mogelijke outcome met gegevens over de uitval en tevredenheid. Daarnaast is stil gestaan bij de doelrealisatie met de onderdelen: zonder hulp verder kunnen, vermindering problemen, nieuwe start jeugdhulp en resultaat. Deze opzet is gebruikt als basis voor het gesprek.

Website en aanmelden nieuwsbrief
Op de website van het H10 Inkoopbureau (www.h10inkoop.nl) is
een speciale sectie ingericht over de inkoop 2020-2024.
Hier zullen ook alle nieuwsbrieven worden geplaatst.

Geïnteresseerden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een mail te sturen naar traject2020@h10inkoop.nl.
Indien u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief kunt u dit eveneens mailen aan traject2020@h10inkoop.nl.

Nieuwsbericht 4 – 22 juni 2018
Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.

==============================================================================================

NIEUWSBERICHT 3 – INKOOP JEUGD 2020-2024

De huidige contracten tussen de gemeenten in de regio Haaglanden en
jeugdhulpaanbieders zijn verlengd tot en met 31 december 2019.
Hoewel de einddatum van deze contracten nog ver weg lijkt is
onlangs gestart met het inkoopproces 2020-2024.

De 10 samenwerkende gemeenten hebben besloten tot een gezamenlijke inkoopprocedure Jeugd
voor de periode 2020-2024. Met dit nieuwsbericht zal het vrijgesteld programmateam u gedurende het traject
periodiek informeren over de voortgang en belangrijke ontwikkelingen.

Positie vrijgevestigden
Er bestaan vragen over de positie die vrijgevestigden hebben in het nieuwe stelsel.
Zo bestaat bijvoorbeeld bij sommigen het beeld dat er vanaf 2020 alleen nog
enkele zeer grote jeugdhulpaanbieders gecontracteerd zullen worden.
Om misverstanden weg te nemen is op www.h10inkoop.nl een FAQ opgenomen
die ingaat op de zorgen die bij deze partijen leven.

Website en aanmelden nieuwsbrief
Op de website van het H10 Inkoopbureau (www.h10inkoop.nl) is
een speciale sectie ingericht over de inkoop 2020-2024.
Hier zullen ook alle nieuwsbrieven worden geplaatst.

Geïnteresseerden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een mail te sturen naar traject2020@h10inkoop.nl.
Indien u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief kunt u dit eveneens mailen aan traject2020@h10inkoop.nl.

Nieuwsbericht 3 – 28 mei 2018
Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.

==============================================================================================

NIEUWSBERICHT 2 – INKOOP JEUGD 2020-2024

De huidige contracten tussen de gemeenten in de regio Haaglanden en jeugdhulpaanbieders
zijn verlengd tot en met 31 december 2019. Hoewel de einddatum van deze contracten
nog ver weg lijkt is onlangs gestart met het inkoopproces 2020-2014.
Met deze nieuwsbrieven zullen we u informeren over de voortgang van dit project.

De 10 samenwerkende gemeenten hebben besloten tot een gezamenlijke inkoopprocedure Jeugd
voor de periode 2020-2024. Met deze nieuwsflits zal het vrijgesteld programmateam u gedurende het inkooptraject
periodiek informeren over de voortgang en belangrijke ontwikkelingen.

Terugblik bijeenkomst jeugdhulpaanbieders 4 april
Op 4 april jl. zijn vertegenwoordigers van gemeenten en het vrijgesteld programmateam met
een grote groep jeugdhulpaanbieders in gesprek gegaan over de wijze waarop de gemeenten in Haaglanden
de jeugdhulp vanaf 2020 willen organiseren.

De thema’s “Het werken met profielen” en “Werken met hoofd- en onderaannemerschap” stonden centraal tijdens
deze bijeenkomst die op locatie van ’s Heerenloo in Monster plaatsvond.
Een brede vertegenwoordiging van jeugdhulpaanbieders was aanwezig,
van vrijgevestigden tot grote bovenregionale organisaties en van LVB tot GGZ.

Thema: Het werken met profielen

Door de programmaorganisatie is een voorzet gemaakt voor het werken met tien profielen.
De profielen zijn gebaseerd op de profielen van de regio Fryslân.
Het doel was om in dialoog met de jeugdhulpaanbieders input te krijgen over
de begrijpelijkheid en herkenbaarheid van de profielen.
Spreken we dezelfde taal en zijn de profielen ook toepasbaar in de praktijk?

Thema: Hoofd- en onderaannemerschap

Om de maatschappelijke resultaten te bereiken is samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders essentieel.
Na presentaties door Jeugdformaat & SKT Westland, ’s Heerenloo & Parnassia Groep en het Leger des Heils over
hoe aanbieders nu al samenwerken én wat daarin de belangrijke punten zijn,
is in vijf groepen doorgepraat over welke aandachtspunten en uitdagingen er zijn voor vormgeving van samenwerking in het nieuwe stelsel.

De ochtend is door de aanwezigen als zeer positief en inspirerend ervaren. Ook het mee kunnen praten in een open setting wordt zeer gewaardeerd.

Website en aanmelden nieuwsbrief
Op de website van het H10 Inkoopbureau (www.h10inkoop.nl) is een speciale sectie ingericht over de inkoop 2020-2024. Hier zullen ook alle nieuwsbrieven worden geplaatst.

Geïnteresseerden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden door een mail te sturen naar traject2020@h10inkoop.nl

Nieuwsbericht 2 – 24 april 2018
Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.

==============================================================================================

NIEUWSBERICHT 1 – INKOOP JEUGD 2020-2024

De huidige regionale contracten tussen de gemeenten in de regio Haaglanden en jeugdhulpaanbieders zijn verlengd tot en met 31 december 2019. Hoewel de einddatum van deze contracten nog ver weg lijkt is onlangs gestart met het inkoopproces 2020-2014. Met tweewekelijkse nieuwsbrieven zullen we u informeren over de voortgang van dit project.

Inkoop 2020-2024
De 10 samenwerkende gemeenten in de regio Haaglanden hebben besloten tot een gezamenlijke inkoopprocedure Jeugdhulp voor de periode 2020-2024. Dit betreft alle jeugdhulp die in de huidige contracten is opgenomen:

 • JGGZ (basis/specialistisch) en dyslexie
 • Voormalige (J)AWBZ/BPV
 • J&O jeugd en opvoeding
 • Curatieve zorg door kinderartsen

De gecertificeerde instellingen (JbJr) en gesloten jeugdhulp (JeugdzorgPlus) vallen buiten de scope van dit traject. Tevens blijven preventief Jeugdbeleid en andere aanpalende terreinen binnen het sociaal domein de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gemeenten.

Profielen
De huidige contractering is gebaseerd op de zogeheten ‘inspanningsbekostiging’, ook wel PxQ genoemd, waarbij producten worden ingezet en achteraf gedeclareerd en betaald. Vanaf 2020 gaan we over op resultaatsbekostiging en maken hierbij gebruik van een aantal profielen en intensiteiten.

Een aantal andere regio’s (onder andere West-Brabant West, Amsterdam en Friesland) in Nederland werken al met resultaatsbekostiging op basis van profielen. De ervaringen die in deze regio’s zijn opgedaan zullen we betrekken bij ons traject.

Betrekken jeugdhulpaanbieders
Sommige jeugdhulpaanbieders die ook in andere regio’s actief zullen al bekend zijn met het werken in profielen en met resultaatsbekostiging. Voor anderen zal dit een geheel nieuwe werkwijze zijn. We realiseren ons dat de overgang van de huidige inspanningsgerichte wijze van financiering naar resultaatfinanciering een grote impact zal hebben.

Om te leren van de ervaring en inzichten van jeugdhulpaanbieders zijn enkele informatieve bijeenkomsten georganiseerd. Op woensdag 4 april heeft er bijvoorbeeld een brede bijeenkomst plaatsgevonden. Eventuele vervolgbijeenkomsten gedurende het inkooptraject zullen ook in deze nieuwsbrief worden aangekondigd.

Planning
De inkoopstrategie zal voor de zomer aan de 10 gemeenteraden worden voorgelegd. Op dit moment wordt gewerkt aan uitgebreide planning, zodra deze definitief is zullen de belangrijkste data ook in deze nieuwsbrief worden gepubliceerd.

Wat al wel duidelijk is, is dat we zullen werken met een strakke planning. Dit is een bewuste keuze, des te eerder het inkooptraject is afgerond des te meer tijd beschikbaar is voor de implementatie.

Website
Op de website van het H10 Inkoopbureau (www.h10inkoop.nl) zal binnenkort een speciaal sectie worden ingericht over de inkoop 2020-2024. Hier zullen ook alle nieuwsbrieven worden geplaatst.

Nieuwsbericht 1 – 12 april 2018
Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.

====================================================================