Nieuwsberichten 2018

NIEUWSBERICHT 12 – AANBESTEDING JEUGDHULP 2018

Contractondertekening
We zijn verheugd te melden dat vandaag in de foyer van het stadhuis Den Haag de contracten voor de jeugdhulp 2018 voor de regio Haaglanden zijn ondertekend. Met het afgeronde inkoopproces zijn jeugdhulpaanbieders en gemeenten ook in 2018 in staat de noodzakelijke zorg voor ouders en kinderen te bieden.

Naast de contractondertekening was er ook gelegenheid om een bezoek te brengen aan informatietafels. Bij deze informatietafels werd uitleg gegeven over relevante zaken voor het jaar 2018 zoals bedrijfsvoering (o.a. berichtenverkeer, toewijzingen, declaraties en productcodes). Ook werd informatie verstrekt over de werkwijze bij op te starten innovatieve trajecten.

Digitale Productencatalogus
Vanaf heden is ook de digitale productencatalogus live (www.jeugdhulp-haaglanden.nl). Deze catalogus maakt het jeugdhulpaanbod voor jeugdigen, ouders en verwijzers beter inzichtelijk. Met behulp van filters (hulpvraag, hulpaanbod, doelgroep, locatie) of een heel stappenplan komt men stapsgewijs tot aanbieders die passen bij de toepaste filters van de jeugdige, ouder en verwijzer. Er kan dus ook gekeken worden of aanbieders binnen een bepaalde straal aan de filters voldoen. Op www.jeugdhulp-haaglanden.nl zijn ook de nieuwe productcodes en -beschrijvingen en informatie over de lokale teams te vinden.

==================================================================================

NIEUWSBERICHT 11 – AANBESTEDING JEUGDHULP 2018

Met ingang van 01-01-2018 maken wij gebruik van de landelijke productcodes. Hiermee vervallen de huidige toewijzingscodes (in gebruik t/m 31-12-2017). Wij vragen u daarom om vanaf 01 januari 2018 een verzoek om toewijzing (JW315) te sturen met een productcode uit de nieuwe productcodetabel. Dit geldt alleen voor jeugdhulpaanbieders die per 1 januari 2018 een nieuw contract van H10 hebben gekregen.

Om de verschillen voor u inzichtelijk te maken hebben wij een conversietabel opgesteld. In de tabel kunt u zien welke producten met bijbehorende codes er zijn in 2017 en wat de codes in 2018 worden. Met andere woorden: “wat was het” en “wat wordt het”.

=================================================================================

NIEUWSBERICHT 10 – AANBESTEDING JEUGDHULP 2018

Alle ingeschreven partijen zijn op 29 en 30 november jl. geïnformeerd over de uitslag van de regionale aanbesteding Jeugdhulp 2018. De overzichten van de gegunde partijen kunt u inzien door te klikken op de link.

Tevens hebben wij een FAQ opgesteld m.b.t. gunning en afwijzing. Voor de FAQ verwijzen wij u naar de volgende pagina.

==================================================================================

NIEUWSBERICHT 9 – AANBESTEDING JEUGDHULP 2018

Vanaf 2018 zal er een en ander veranderen in het berichtenverkeer tussen jeugdhulpaanbieders en gemeenten/H10 Inkoopbureau. Wij willen u bij deze inlichten over deze veranderingen en wat ze voor u betekenen. Dit geldt voor toewijzingen die gedaan worden na 1 januari 2018 en betreft dus nieuwe zorgaanvragen vanaf 1 januari 2018. Daarnaast wordt ingegaan op de omzetting van de toewijzingen die in 2017 of eerder zijn afgegeven.  Voor de notitie verwijzen wij u naar de volgende pagina.
Deze toelichting geldt alleen voor jeugdhulpaanbieders die per 1 januari 2018 een nieuw contract van H10 hebben gekregen.

==================================================================================

NIEUWSBERICHT 8 – AANBESTEDING JEUGDHULP 2018

Nota van Inlichtingen

De Nota van Inlichtingen behorende bij de aanbesteding “Jeugdhulp Regio Haaglanden (H10) 2018” voor de jeugdhulp die instellingen doorgaans bieden en de Nota van Inlichtingen behorende bij de aanbesteding “Jeugdhulp Regio Haaglanden (H10) 2018” voor jeugdhulp die vrijgevestigden doorgaans bieden, zijn vanaf heden gepubliceerd op TenderNed (www.tenderned.nl).

In de Nota’s van Inlichtingen vindt u de beantwoording van de geanonimiseerde vragen die, binnen de hiervoor gestelde termijn, zijn gesteld in TenderNed. Op deze manier wordt geborgd dat alle aanbieders tegelijkertijd beschikken over dezelfde informatie. Dat is een vereiste vanuit het aanbestedingsrecht.

Inschrijven

U kunt vanaf heden uw inschrijving indienen via TenderNed.

LET OP: de sluitingsdatum voor inschrijven is 30 oktober 2017 vóór 12.00 uur. Als de inschrijving niet voor dit tijdstip binnen is, dan wordt de inschrijving als ongeldig aangemerkt en verder niet in de aanbestedingsprocedure (en beoordeling) betrokken. Er is géén herstelmogelijkheid.

Houd er rekening mee dat bij drukte vertraging kan ontstaan bij het uploaden van documenten op TenderNed. Wij adviseren u daarom om het uploaden van de documenten voor uw inschrijving niet op het laatste moment te doen en een ruime marge aan te houden en zo mogelijk een dag (of daags) eerder uw inschrijving te uploaden op TenderNed.

Controleer aan de hand van de checklist welke documenten u moet indienen. Als uw inschrijving onvolledig is door het ontbreken van documenten die in de checklist staan, dan kan dat (eveneens) leiden tot ongeldigheid van de inschrijving.

Communicatie

Mocht u eventueel besluiten om af te zien van inschrijving, dan vragen wij u om dit voor 1 november 2017 te laten weten aan de contractbeheerder van het H10 Inkoopbureau via contractbeheer@h10inkoop.nl. Tevens gaan we ervan uit dat u uw jeugdige cliënt en ouders/opvoeders en de verwijzers van uw jeugdige cliënten hierover inlicht. Wij wijzen u erop dat wanneer u niet inschrijft, u er daarmee expliciet voor kiest om af te zien van een contract om jeugdhulp te leveren in de H10-gemeenten.

Planning

Onderstaand vindt u de planning voor het verdere proces van aanbesteding:

 • 30 oktober 2017 om 12.00u: sluitingsdatum aanbesteding instellingen en vrijgevestigden
 • 29 november 2017: publicatie gunning aanbesteding instellingen en vrijgevestigden op TenderNed
 • 22 december 2017: SAVE THE DATE: ondertekening contracten met gegunde jeugdhulpaanbieders. Meer informatie volgt.

Tenslotte

Op https://www.h10inkoop.nl/inkoop-2018-links/ vindt u de links naar de aanbestedingen op TenderNed.

Nieuwsbericht 8 / 16 oktober 2017: Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.

==================================================================================

NIEUWSBERICHT 7 – AANBESTEDING JEUGDHULP 2018

Publicatie aanbesteding diensten die vrijgevestigden doorgaans leveren

De aanbestedingsdocumenten voor de jeugdhulp die vrijgevestigden doorgaans bieden zijn vanaf vandaag, 18 september, op TenderNed gepubliceerd(www.tenderned.nl). De aanbestedingsstukken zijn voorzien van een leeswijzer en handleiding.

Deze aanbesteding bevat diensten op ggz-en dyslexie-gebied. Deze aanbesteding bevat lagere eisen dan de aanbesteding die op 4 september werd gepubliceerd; deze laatste betreft diensten die
doorgaans door instellingen worden uitgevoerd waar meer en zwaardere eisen aan worden gesteld. Aanbieders mogen een eigen keuze maken op welke aanbesteding zij inschrijven. Er gelden geen
eisen over rechtsvorm of grootte van de rechtspersoon.

De aanbesteding die vandaag is gepubliceerd, bevat geen eisen ten aanzien van financiële draagkracht, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving. H10 Inkoopbureau zal dus geen een standaardtekst
publiceren die moet worden ondertekend door bijvoorbeeld de accountant, bank, boekhouder of administratiekantoor.

Communicatie

Vanaf het moment van publicatie moet communicatie over de inhoud van de aanbestedingsdocumenten tussen aanbieders en de aanbestedende diensten (de H10-gemeenten, inclusief het
Inkoopbureau H10) aan de aanbestedingsregels voldoen. Dit betekent dat u vragen over de inkoopdocumenten uitsluitend kunt stellen via de berichtenfunctie in TenderNed. Dit kan tot 2 oktober.

Alle vragen worden vervolgens, geanonimiseerd, beantwoord in de Nota van Inlichtingen, die op 16 oktober 2017 wordt gepubliceerd op TenderNed. Op deze manier wordt geborgd dat alle
aanbieders tegelijkertijd beschikken over dezelfde informatie. Dat is een vereiste vanuit het aanbestedingsrecht.

Mocht u besluiten om af te zien van inschrijving, waarmee u impliciet afziet van een contract voor het leveren van jeugdhulp in de H10-gemeenten, dan vragen wij u om dit voor 1 november bekend
te maken bij de bij de jeugdige en diens ouders/opvoeders, bij de contractbeheerder van het H10 Inkoopbureau (contractbeheer@h10inkoop.nl) en bij de verwijzers van uw jeugdige cliënten.

Planning

Onderstaand vindt u de planning voor het proces van aanbesteding.

 • 2 oktober 2017 sluitingsdatum vragen Nota van Inlichtingen vrijgevestigden
 • 16 oktober 2017 publicatie Nota van Inlichtingen (instellingen en vrijgevestigden) op TenderNed
 • 30 oktober 2017 sluitingsdatum aanbesteding instellingen en vrijgevestigden
 • 29 november 2017 publicatie gunning aanbesteding instellingen en vrijgevestigden op TenderNed
 • december 2017 ondertekende opdrachten/overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders

Tenslotte

Op www.h10inkoop.nl, onder de aparte tab ” Inkoop 2018″, vindt u de Frequently Asked Questions.
Daar is een apart document gewijd aan veel gestelde vragen over het proces van aanbesteden.

Nieuwsbericht 7 / 15 september 2017: Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.

==================================================================================

NIEUWSBERICHT 6 – AANBESTEDING JEUGDHULP 2018

Publicatie aanbesteding

De aanbestedingsdocumenten “Jeugdhulp Regio Haaglanden (H10) 2018” voor Instellingen zijn vanaf vandaag, 4 september op TenderNed gepubliceerd (www.tenderned.nl). Voor de jeugdhulp die vrijgevestigden doorgaans bieden, komen de aanbestedingsdocumenten op 18 september 2017 beschikbaar.

De aanbestedingsstukken zijn voorzien van een leeswijzer en handleiding.

Wij willen u erop wijzen dat vanaf het moment van publicatie communicatie over de inhoud van de aanbestedingsdocumenten tussen aanbieders en de aanbestedende diensten (de H10-gemeenten, inclusief het Inkoopbureau H10) wettelijk verboden is. Vragen over de inkoopdocumenten kunt u uitsluitend stellen via de berichtenfunctie in TenderNed. Alle vragen worden vervolgens, geanonimiseerd, beantwoord in de Nota van Inlichtingen, die op 16 oktober 2017 wordt gepubliceerd op TenderNed.

Aanbieders die doelbewust informatie trachten te achterhalen in hun contacten met gemeenten of op een andere manier de aanbestedingsrechtelijke beginselen van gelijkheid en transparantie, non-discriminatie, objectiviteit en proportionaliteit ondermijnen, kunnen uitgesloten worden van deelname.

Op deze manier wordt geborgd dat alle aanbieders tegelijkertijd beschikken over dezelfde informatie. Dat is een vereiste vanuit het aanbestedingsrecht.

Planning

Onderstaand vindt u de planning voor het proces van aanbesteding.

 • 4 september 2017 publicatie aanbesteding instellingen op TenderNed
 • 18 september 2017 sluitingsdatum vragen Nota van Inlichtingen instellingen
 • 18 september 2017 publicatie aanbesteding vrijgevestigden op TenderNed
 • 2 oktober 2017 sluitingsdatum vragen Nota van Inlichtingen vrijgevestigden
 • 16 oktober 2017 publicatie Nota van Inlichtingen (instellingen en vrijgevestigden) op TenderNed
 • 30 oktober 2017 sluitingsdatum aanbesteding instellingen en vrijgevestigden
 • 29 november 2017 publicatie gunning aanbesteding instellingen en vrijgevestigden op TenderNed
 • December 2017 ondertekende opdrachten/overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders

Nieuwsbericht 6 / 4 september 2017: Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.

==================================================================================

NIEUWSBERICHT 5 – AANBESTEDING JEUGDHULP 2018

Consultatiebijeenkomst d.d. 7 augustus 2017

Voor de aanbesteding van de jeugdhulp voor 2018 in de regio Haaglanden organiseerde het H10 Inkoopbureau een marktconsultatiebijeenkomst op 7 augustus jl. in Van der Valk Hotel Den Haag – Nootdorp. Tijdens de bijeenkomst toetste H10 Inkoopbureau of de inhoud van de aanbestedingsdocumenten zoals die nu ontwikkeld worden, aansluit bij de uitvoeringspraktijk van de jeugdhulpaanbieder. Het ging om de thema’s ketensamenwerking, wachtlijsten, kwaliteitseisen en facturatie. De vrijgevestigden konden zich daarnaast ook laten informeren over TenderNed, het digitale platform voor de aanbesteding.

De huidige contracten lopen eind 2017 af en uit aanbestedingsrechtelijk oogpunt is het H10 Inkoopbureau gehouden aan een zeer strak tijdpad. Daarom kon de consultatiebijeenkomst niet op een ander moment plaatsvinden. Maar ondanks dat het midden in de vakantieperiode viel, waren er veel jeugdhulpaanbieders aanwezig om feedback te geven op de vragen die H10 Inkoopbureau hen voorgelegde. Het leverde waardevolle inzichten op die verwerkt worden in de aanbestedingsdocumenten. De impressieverslagen van de bijeenkomst vindt u hier.

Het vervolg: publicatie en gelegenheid tot stellen van vragen

Tijdens de bijeenkomst van 7 augustus jl. is de vraag gesteld in hoeverre voor de aanwezige marktpartijen de mogelijkheid bestaat eventuele schriftelijke aanvullingen op de gedurende de marktconsultatie gegeven antwoorden aan te leveren. Gezien de publicatiedatum van de aanbesteding en de beperkte tijd voor het opstellen van de aanbestedingsstukken is het voor H10 helaas niet mogelijk schriftelijke nazendingen in behandeling te nemen.

De publicatie van de definitieve aanbestedingsdocumenten op TenderNed vindt voor de instellingen plaats op 4 september 2017 en voor de producten die doorgaans door vrijgevestigden worden geleverd, twee weken later: op 18 september 2017.

Na publicatie heeft iedereen twee weken de gelegenheid om, via TenderNed, verduidelijkende vragen te stellen over de inhoud van de documenten. Voor de instellingen loopt die termijn af op 18 september, voor de vrijgevestigden op 2 oktober aanstaande. De antwoorden op de vragen worden door middel van een Nota van Inlichtingen gegeven. Die komt voor zowel de instellingen als de vrijgevestigden uit op 16 oktober 2017.

FAQ’s

Op onze website vindt u een overzicht van Frequently Asked Questions. Dit overzicht wordt geregeld geactualiseerd.
In de FAQ Voorbereiding vindt u onder andere informatie over documenten die u nodig heeft voor de aanbesteding en zaken die u vooruitlopend op de aanbesteding dient te regelen.

Nieuwsbericht 5 / 15 augustus 2017: Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.

==================================================================================

NIEUWSBERICHT 4 – AANBESTEDING JEUGD 2018

De resultaten van de spiegelbijeenkomsten van 20 juni 2017 zijn gepubliceerd op de website van H10 Inkoopbureau (https://www.h10inkoop.nl/inkoop-2018-spiegelbijeenkomst/).

Op 29 juni jl. zijn de informatiebijeenkomsten voor instellingen en vrijgevestigden gehouden. Er was een goede opkomst van belangstellenden.

Tijdens de bijeenkomsten is uitleg gegeven over:

Het Zeeuws aanbestedingsmodel: wat zijn de voornaamste kenmerken?

 • Er worden minimumeisen gesteld aan kwaliteit.
 • Alle aanbieders die voldoen aan de eisen en de vaste prijs krijgen een contract.
 • Het is voor nieuwe aanbieders mogelijk om toe te reden.
 • Er is sprake van een raamovereenkomst zonder volumeafspraak.
 • Het biedt meer keuzevrijheid voor de cliënt.

Het aanbestedingsproces: hoe gaat het in zijn werk?

De publicatie van de aanbesteding vindt plaats via TenderNed www.tenderned.nl. TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen in Nederland waar aanbestedende diensten en ondernemingen elkaar vinden. Na publicatie (zie onderstaande planning) zijn alle aanbestedingsdocumenten inclusief bijlagen te downloaden via TenderNed.

Het is verstandig om nu al een eHerkenningsmiddel, minimaal betrouwbaarheidsniveau 2, aan te schaffen bij een erkende leverancier (doorlooptijd 1-5 werkdagen). Meer informatie vindt u hier https://www.tenderned.nl/cms/tenderned-voor-ondernemingen

Over de aan te leveren bewijsmiddelen voor de aanbesteding volgt zo snel mogelijk nadere informatie.

Om organisatorische redenen wordt er een aparte aanbesteding uitgeschreven voor producten die doorgaans meer worden uitgevoerd door instellingen en een andere aanbesteding voor producten die doorgaans meer worden uitgevoerd door vrijgevestigden.

Bij de aanbesteding voor de instellingen hanteert H10Inkoopbureau op dit moment de volgende perceelindeling:

 1. Jeugd en opvoedhulp
 2. Voormalig AWBZ zorg
 3. Curatieve GGZ door kinderartsen
 4. GGZ en dyslexie
  Ten aanzien van het laatste perceel wordt echter nog overwogen of hoog-specialistische GGZ-hulp een apart perceel moet worden.

In eerdere Nieuwsberichten is verteld dat er een harmonisatie van de producten en tarieven onvermijdelijk is, vanwege het grote aantal (de circa 1600!) product-tariefcombinaties die er momenteel bestaan. Adviesbureau Berenschot heeft op 20 juni 2017 tijdens zogenaamde Spiegelbijeenkomsten zijn voorstel over de clustering van producten getoetst bij verschillende groepen aanbieders. Meer informatie hierover vindt u op de website van H10 (https://www.h10inkoop.nl/inkoop-2018-spiegelbijeenkomst/).

Houdt u vooral de “Frequently Asked Questions” (FAQ) op de website in de gaten! Deze lijst wordt geregeld aangevuld: https://www.h10inkoop.nl/inkoop-2018-faq/

Planning

7 augustus 2017: consulterende bijeenkomsten instellingen en vrijgevestigden
4 september 2017: publicatie aanbesteding instellingen op TenderNed
18 september 2017: sluitingsdatum vragen Nota van Inlichtingen instellingen
18 september 2017: publicatie aanbesteding vrijgevestigden op TenderNed
2 oktober 2017: sluitingsdatum vragen Nota van Inlichtingen vrijgevestigden
16 oktober 2017: publicatie Nota van Inlichtingen (instellingen en vrijgevestigden) op TenderNed
30 oktober 2017: sluitingsdatum aanbesteding instellingen en vrijgevestigden
29 november 2017: publicatie gunning aanbesteding instellingen en vrijgevestigden op TenderNed
December 2017: ondertekende opdrachten/overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders

Nieuwsbericht 4 / 5 juli 2017: Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.

==================================================================================

NIEUWSBERICHT 3 – AANBESTEDING JEUGD 2018

Met het besluit van de H10-gemeenten om de jeugdhulp voor 2018 volgens het Zeeuws model aan te besteden, verwerft elke inschrijver die aan de toelatingscriteria voldoet, een contract. Er vindt op dit moment een harmonisatieslag ten aanzien van de tarieven plaats. H10 Inkoopbureau heeft hiervoor Adviesbureau Berenschot in de arm genomen, een bureau dat hier brede ervaring in heeft.

Om te borgen dat de door hen ontwikkelde ideeën met betrekking tot de indeling en productomschrijvingen aansluit bij de jeugdhulp-aanbieders in de regio Haaglanden, vinden er op 20 juni zogenaamde spiegelbijeenkomsten plaats met een beperkt aantal aanbieders per type jeugdhulp-aanbod.

De resultaten van de bijeenkomsten worden een week later, op dinsdagochtend 27 juni 2017, gepubliceerd op de website van H10 Inkoopbureau. Daarna hebben alle aanbieders de mogelijkheid om hierop te reageren (reactietijd 4 dagen tot vrijdag 30 juni).

Voor de bijeenkomsten op 20 juni 2017 heeft H10 een onderscheid gemaakt in de volgende procedures:

1. Jeugd-GGZ (met een aparte tafel voor aanbieders Dyslexie)
2. Jeugd- en Opvoedhulp
3. Voormalig Jeugd AWBZ/ PV
4. Curatieve GGZ door kinderarts

Op donderdag 29 juni organiseert H10 een informatiebijeenkomst over het proces van de aanbesteding. In de eerste helft van augustus vindt er, per procedure, een consultatieronde plaats.

Voor de groep vrijgevestigden zal H10 Inkoopbureau aparte communicatie-momenten verzorgen, in de wetenschap dat juist voor deze, niet minder relevante groep jeugdhulpaanbieders dan de grotere instellingen, het traject van een aanbestedingsprocedure een forse belasting vormt.

De data van deze bijeenkomsten worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Nieuwsbericht 3 / 14 Juni 2017: Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.

==================================================================================

NIEUWSBERICHT 2 – AANBESTEDING JEUGD 2018

Om aan de in 2016 gewijzigde Aanbestedingswet te voldoen, hebben de H10 gemeenten besloten tot een aanbestedingsprocedure voor Jeugdhulp 2018. Deze aanbesteding geldt in principe voor één jaar. Voor dit overgangsjaar wordt uitgegaan van zorgcontinuïteit en continuïteit van het transformatieproces.

Gekozen is voor een aanbesteding conform het “Zeeuws model”. Dit betekent dat er overeenkomsten worden gesloten met alle zorgaanbieders die voldoen aan de toelatingscriteria, tegen een vast en dus, ten opzichte van de huidige situatie, geharmoniseerd tarief per product.

Op dit moment oriënteert het H10 Inkoopbureau zich op de toelatingscriteria en de huidige tarieven. Uitgangspunt is dat de H10 gemeenten één tarief per product gaan hanteren. Hierbij laat het Inkoopbureau H10 zich ondersteunen door Adviesbureau Berenschot. Dit bureau is gekozen vanwege zijn brede ervaring op dit gebied.

Om ervoor te zorgen dat de toekomstige tariefstructuur aansluit bij de uitvoeringspraktijk, zal het H10 Inkoopbureau het concept dat zij daarvoor ontwikkelt, later deze maand spiegelen met een aantal partijen, verspreid over de verschillende domeinen. Uiteraard wordt het concept ook gedeeld met de overige partijen en zijn schriftelijke reacties welkom.

In het volgende Nieuwsbericht zullen we u het moment laten weten waarop het concept gedeeld wordt met alle partijen. Op een later tijdstip zullen we u het tijdspad van de aanbestedingsprocedure en de hierin te onderscheiden processtappen schetsen.

De komende periode informeren wij u regelmatig over de voortgang van het proces via nieuwsberichten op onze website https://www.h10inkoop.nl/inkoop-2018

Nieuwsbericht 2 / 2 juni 2017: Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.

==================================================================================

NIEUWSBERICHT 1 – AANBESTEDING JEUGD 2018

Om aan de in 2016 gewijzigde Aanbestedingswet te voldoen, hebben de H10 gemeenten besloten tot een aanbestedingsprocedure Jeugdhulp 2018. Deze aanbesteding geldt in principe voor één jaar. Voor dit overgangsjaar wordt uitgegaan van continuïteit van de huidige diensten en transformatieproces.

Gekozen is voor een aanbesteding conform het “Zeeuws model”. Dit betekent dat er overeenkomsten worden gesloten met alle zorgaanbieders die voldoen aan de toelatingscriteria, tegen een geharmoniseerd tarief per product.

De planning voor de aanbesteding is als volgt:

 • Juni – informerende bijeenkomst voor jeugdhulpaanbieders
 • Augustus – consulterende bijeenkomst voor jeugdhulpaanbieders
 • September – publicatie aanbesteding via Tenderned
 • December – ondertekende overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders

Nadere informatie over data, tijdstippen en locaties volgt binnenkort.

De inkoop Jeugd wordt opgedeeld in verschillende procedures:

 • Aanbesteding vrijgevestigden
 • Aanbesteding instellingen, onderverdeeld in mogelijk de volgende percelen:
  • JGGZ (basis/specialistisch)
   • Dyslexie
  • Voormalige (J)AWBZ/BPV
  • J&O jeugd en opvoeding
  • ADHD zorg door kinderartsen

Daarnaast wordt uitgezocht op welke wijze jeugdbescherming en jeugdreclassering (gecertificeerde instellingen) worden ingekocht.

Op dit moment bevindt het H10 Inkoopbureau zich in de fase dat wij ons oriënteren op de toelatingscriteria en de huidige tarieven. Uitgangspunt is dat de H10 gemeenten één tarief per product gaan hanteren.

Uiteraard realiseren wij ons dat de aanbesteding administratieve lasten voor de jeugdhulpaanbieders met zich meebrengt. Waar mogelijk probeert het H10 Inkoopbureau deze administratieve lasten te beperken. Met behulp van voldoende informatie willen wij de jeugdhulpaanbieders zoveel als mogelijk faciliteren om het proces te doorlopen.

De komende periode informeren wij u regelmatig over de voortgang van het proces via nieuwsberichten op onze website https://www.h10inkoop.nl/inkoop-2018/

Nieuwsbericht 1 / 19 mei 2017: Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.